กิจกรรมฐานเรียนรู้ปลูกผักผสมผสาน

1 สิงหาคม 2560
หมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลาหมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลาเมื่อ 4 เม.ย. 2561 16:52:54
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรม 1. การประชาคม วิธีการดำเนินงานได้แก่ จัดมีการคัดเลือกคณะทำงาน นำเสนอโครงการ ชาวบ้านเลือกโครงการ  2. นำเสนอโครงการ วิธีการดำเนินงานได้แก่ เขียนโครงการ และตรวจสอบ  3. ดำเนินกิจกรรม วิธการดำเนินกิจกรรมได้แก่ จัดซื้อจัดจ้าง ปรับพื้นที่ ซื้อพันธุ์ปลาดุกอาหาร ซื้อพันธุ์ไก่อาหาร ซื้อเมล้ดพันธุ์ปุ๋อินทรีย์ และดำเนินการแจกจ่ายปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มอาชีพดังกล่าว 4. ประเมินกิจกรรมโครงการ วิธีการดำเนินงาน ได้แก่ แบบสอบถาม คระกรรมการตรวจสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มปลูกผักทั้งหมด 44 ครัวเรือนมีการต่อยอดกลุ่มปลูกผักโดยมี พริก แตงโม และผักอื่นๆตามฤดูกาล แต่ยังขาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 44 คน จากที่ตั้งไว้ 44 คน ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่หมู่ 8 บ้านลือมุ จำนวน 30 ครัวเรือน พื้นที่ 1 กลุ่มบ้านรานอ พื้นที่ 2 กลุ่มบ้านลือมุนอก พื้นที่ 3 กลุ่มบ้านลือมุใน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 111,900.00 0.00 0.00 111,900.00

กิจกรรมฐานเรียนรู้เลี้ยงไก่

1 สิงหาคม 2560
หมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลาหมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลาเมื่อ 4 เม.ย. 2561 16:45:01
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย หมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา เมื่อ 4 เม.ย. 2561 16:48:56 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรม 1. การประชาคม วิธีการดำเนินงานได้แก่ จัดมีการคัดเลือกคณะทำงาน นำเสนอโครงการ ชาวบ้านเลือกโครงการ  2. นำเสนอโครงการ วิธีการดำเนินงานได้แก่ เขียนโครงการ และตรวจสอบ  3. ดำเนินกิจกรรม วิธการดำเนินกิจกรรมได้แก่ จัดซื้อจัดจ้าง ปรับพื้นที่ ซื้อพันธุ์ปลาดุกอาหาร ซื้อพันธุ์ไก่อาหาร ซื้อเมล้ดพันธุ์ปุ๋อินทรีย์ และดำเนินการแจกจ่ายปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มอาชีพดังกล่าว 4. ประเมินกิจกรรมโครงการ วิธีการดำเนินงาน ได้แก่ แบบสอบถาม คระกรรมการตรวจสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการต่อยอดการเลี้ยงไก่แปรรูปเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับชาวบ้านในราคาย่อมเยา

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 107,900.00 0.00 0.00 107,900.00

กิจกรรมฐานเรียนรู้เลี้ยงปลาดุก

1 สิงหาคม 2560
หมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลาหมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลาเมื่อ 26 มี.ค. 2561 12:19:15
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรม 1. การประชาคม วิธีการดำเนินงานได้แก่ จัดมีการคัดเลือกคณะทำงาน นำเสนอโครงการ ชาวบ้านเลือกโครงการ  2. นำเสนอโครงการ วิธีการดำเนินงานได้แก่ เขียนโครงการ และตรวจสอบ  3. ดำเนินกิจกรรม วิธการดำเนินกิจกรรมได้แก่ จัดซื้อจัดจ้าง ปรับพื้นที่ ซื้อพันธุ์ปลาดุกอาหาร ซื้อพันธุ์ไก่อาหาร ซื้อเมล้ดพันธุ์ปุ๋อินทรีย์ และดำเนินการแจกจ่ายปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มอาชีพดังกล่าว 4. ประเมินกิจกรรมโครงการ วิธีการดำเนินงาน ได้แก่ แบบสอบถาม คระกรรมการตรวจสอบ


ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ก่อนดำเนินกิจกรรมมีการประชาคม สร้างความเข้าใจ และรับงบประมาณโครงการ หลังจากนั้นดำเนินการโครงการเลี้ยงปลาจะมีการให้บ่อปลาแก่สมาชิกทุกคน ช่วงนี้กลุ่มเลี้ยงปลายังไม่มีการนำปลาไปขายหรือนำปลาไปแปรรูป เนื่องจากปลายังมีขลาดเล็ก

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่หมู่ 8 บ้านลือมุ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จำนวน 120 ครัวเรือน พื้นที่ 1 กลุ่มบ้านรานอ พื้นที่ 2 กลุ่มบ้านลือมุนอก พื้นที่ 3 กลุ่มบ้านลือมุใน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 180,200.00 0.00 0.00 180,200.00