ต่อเติมลานตากปุ๋ยอินทรีย์ 1 โรงเรือน ขนาด 4x20x3 เมตร

10 สิงหาคม 2560
หมู่ที่ 1 ไม้แก่น ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานีหมู่ที่ 1 ไม้แก่น ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานีเมื่อ 2 เม.ย. 2561 21:07:24
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย หมู่ที่ 1 ไม้แก่น ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เมื่อ 2 เม.ย. 2561 21:08:42 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อต่อเติมลานตากปุ๋ยอินทรีย์ 1 โรงเรือน ขนาด 4x20x3 เมตร
 2. ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนลานตากปุ๋ยอินทรีย์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้โรงเรือนเพิ่มอีก 1 โรงเรือน เพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 100 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน ประกอบด้วย ๑. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไม้แก่น ๒. กลุ่ม อสม. ๓. กลุ่มอรบ./ชรบ./อพปร. ๔. กลุ่มเยาวชน ๕. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 100,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 250,000.00

จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยอิทรีย์

25 กันยายน 2560
หมู่ที่ 1 ไม้แก่น ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานีหมู่ที่ 1 ไม้แก่น ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานีเมื่อ 2 เม.ย. 2561 21:35:27
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยอิทรีย์
 2. ส่งตัวอย่างปุ๋ยตรวจคุณภาพ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
 3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง
 4. จัดทำโลโก้และกระสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อมาตรฐานและการสร้างเอกลักษณ์
 5. สร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในหลายๆช่องทาง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผลการตรวจคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 2. นักวิจัยจาก วว.ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการผลิตปุ๋ยทุกๆ 1-2 เดือน
 3. สั่งผลิตกระสอบเพื่อบรรจุปุ๋ยออกจำหน่ายให้กับลูกค้า


   

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 200 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไม้แก่น 2. กลุ่ม อสม. 3. กลุ่ม อรบ./ชรบ./อพปร. 4. กลุ่มเยาวชน 5. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
60,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 150,000.00