ต่อยอดปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อใช้ในชุมชนและจำหน่าย

1 พฤศจิกายน 2560
หมู่ที่ 2 บูเกะบาบง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสหมู่ที่ 2 บูเกะบาบง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสเมื่อ 27 มี.ค. 2561 14:49:05
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย หมู่ที่ 2 บูเกะบาบง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เมื่อ 5 เม.ย. 2561 19:27:06 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในชุมชน 2.จัดทำเวทีชุมชนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการโครงการ และคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ 3.จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตปุ๋ย 4.ติดตามการดำเนินงาน 5.สรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สามารถปรับทัศนคติและแนวคิดเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร 2.สร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ให้สามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพ 3.พัฒนาแนวคิดในเรื่องการเป็นจิตอาสาให้กับเกษตรกรผ่านกระบวนการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 4.รักษาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะที่เกิดจากเศษสิ่งขิงเหลือใช้ต่างๆในชุมชน 5.นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเสริมสร้างแาชีพและรายได้ให้ครอบครัวต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรบ้านบูเกะบากง จำนวน 50 ราย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
20,000.00 75,000.00 67,500.00 50,000.00 70,000.00 17,500.00 300,000.00

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพแม่บ้าน

13 พฤศจิกายน 2560
หมู่ที่ 2 บูเกะบาบง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสหมู่ที่ 2 บูเกะบาบง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสเมื่อ 28 มี.ค. 2561 20:43:46
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย หมู่ที่ 2 บูเกะบาบง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เมื่อ 2 เม.ย. 2561 20:18:48 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน
 2. ประชุมประชาคมโครงการฯ
 3. ทีมวิยากรและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯ
 4. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุฝึกอบรม
 5. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
 6. ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ
 7. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. กลุ่มอาชีพในชุมชนได้รับการส่งเสริมและมีการแลกเปลี่ยนความรู้
 2. ผู้ว่างงาน มีอาชีพรองรับและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
 3. สนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาให้มีคุณภาพไปสู่ตลาดภายนอกได้
 4. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน
 5. คุณภาพการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 6. กลุ่มอาชีพแม่บ้านสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่บ้านบูเกะบากง จำนวน 20 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
28,800.00 0.00 14,500.00 56,700.00 0.00 0.00 100,000.00