รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายซูลกิปลี นิจะ
คณะกรรมการ ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินงาน ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
จังหวัด นราธิวาส
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.5 โคกกาเปราะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาสม.5 โคกกาเปราะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
9 ก.พ. 61 กิจกรรมการขยายผลพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน 50 0.00 0.00
10 ก.พ. 61 กิจกรรมการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 50 0.00 0.00
13 ก.พ. 61 กิจกรรมการฝึกอบรมจัดทำแผนขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 50 0.00 0.00
12 ก.ค. 61 คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกล้วย 50 0.00 0.00
15 ก.ค. 61 ดำเนินการสร้างโรงเรือนของกิจกรรม สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ 50 0.00 0.00
22 ก.ค. 61 ตรวจรับพัสดุ ของกิจกรรมส่งเสริมอาชีพปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า 0 0.00 300,000.00
23 ก.ค. 61 ดำเนินการแจกหน่อกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้าให้กับสมาชิกทุกครัวเรือน 0 0.00 0.00
24 ก.ค. 61 ตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์ กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ 0 0.00 100,000.00
25 ก.ค. 61 ดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ 50 0.00 0.00
26 - 31 ก.ค. 61 ดำเนินการปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า 50 0.00 0.00
รวม 350 0.00 10 400,000.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 22:19 น.