รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านแป๊ะบุญ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการ ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 เมษายน 2562
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 100
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินงาน ม.2 บ้านแป๊ะบุญ ต.บาเจาะ
จังหวัด นราธิวาส
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.2 บ้านแป๊ะบุญ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาสม.2 บ้านแป๊ะบุญ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
13 - 20 มี.ค. 62 ต่อยอดเครื่่องทำน้ำดื่มหนึ่งเดี่ยวบาเจาะ 100 200,000.00 -
รวม 100 200,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 22:21 น.