รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านบือแรง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรุสนาดียา มิงบาเล๊ะ
คณะกรรมการ ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2561 -
กำหนดวันส่งรายงาน 31 กรกฎาคม 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 180
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

โครงการกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ปลากินพืช จำนวน 30 คน โครงการการบรรยายธรรมและงานเมาลิด จำนวน 130 คน โครงการกีฬาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน จำนวน 50 คน

พื้นที่ดำเนินงาน ต.ลาโละ อใรือเสาะ จ.นราธิวาส
จังหวัด นราธิวาส
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.1 บ้านบือแรง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสม.1 บ้านบือแรง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

1.เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัว 2.เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน 3.เพ่ื่อเป็นประโยชน์แก่สวนรวมมากกว่าส่วนตัว 4.เพื่อก่อให้เกิดการว่างงานในหมู่น้าน

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 22:23 น.