รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านเขาสามสิบ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกูสน ยูโซ๊ะ
คณะกรรมการ ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 100
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.ปลูกผักจำนวน 25 คน 2.กลุ่มเลี้ยงปลาจำนวน 50 คน 3.กลุ่มเลี้ยงวัวจำนวน 25 คน

พื้นที่ดำเนินงาน ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
จังหวัด นราธิวาส
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.6 บ้านเขาสามสิบ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาสม.6 บ้านเขาสามสิบ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 ธ.ค. 2560 5 ม.ค. 2561 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

1.เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 - 31 มี.ค. 61 ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 25 100,000.00 6,500.00
รวม 25 100,000.00 1 6,500.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 22:23 น.