รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านปาลัส (โตะแน) ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์คนดีมีคุณธรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอริญชัย ซูสารอ
คณะกรรมการ ? นายซอบรี แยแลขอ
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินงาน ม.1 บ้านปาลัส ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.1 บ้านปาลัส (โตะแน) ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีม.1 บ้านปาลัส (โตะแน) ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 24 มี.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
24 มี.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 80,000.00 140,000.00
24 มี.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 โครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกานูรุลอิห์ซาน(โตะ๊แน)หมู่ที่๑ บ้านปาลัส และอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ 120 140,000.00 85,000.00
24 มี.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ 50 100,000.00 -
24 มี.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย 50 80,000.00 -
รวม 220 400,000.00 2 225,000.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:00 น.