รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านสวนหมาก ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่รอดปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประพันธ์อินทกาญจน์
คณะกรรมการ ? 1. นางพนิดาชะฎารัตน์ 2. นายมานพศรีสุวรรณ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสมโชคแนบเนียด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 105
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชากรในพื้นทีจำนวน 105 ครัวเรือน

พื้นที่ดำเนินงาน ม.2 บ้านสวนหมาก ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.2 บ้านสวนหมาก ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีม.2 บ้านสวนหมาก ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:00 น.