รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านนาเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่เย็น เป็นสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรัล ทองปล้องโต
คณะกรรมการ ? นางขวัญฤดี ดวงแก้ว, นางจิรายุ บัวสุวรรณ
พี่เลี้ยงโครงการ นายภาณุวัฒน์ เวชสารศรี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 833
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 บ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.1 บ้านนาเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีม.1 บ้านนาเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (Owner)  
  • ม.2 บ้านมาหยอ ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานีม.2 บ้านมาหยอ ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 สวนสุขภาพชุมชนวิถีคนนาเกตุโดยการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 833 400,000.00 -
รวม 833 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:08 น.