รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านยางแดง ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชื่นจิตร์ เอกนก
คณะกรรมการ ? นายบุญเทพ คำมา,นายสัญญา คงระงับ
พี่เลี้ยงโครงการ นายภาณุวัฒน์ เวชสารศรี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 50
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินงาน ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.1 บ้านยางแดง ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีม.1 บ้านยางแดง ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

ตามมติรัฐบาลฯพณฯนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษตามแนวนโยบายของรัฐเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการทำงานแบบประชารัฐให้มีรูปแบบแนวทางการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมู่ที่1บ้านยางแดงเป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านนำร่องของตำบลมะกรูด เพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอปัญหาความต้องการโดยได้จัดเวทีประชาคมเมื่อวันที่2 – 4กุมภาพันธ์พ.ศ.2561ณศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านซึ่งที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกโครงการเกษตรแบบผสมผสานโดยผ่านความเห็นชอบของประชาชนที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพอื่นๆเพราะสามารถใช้ประโยชน์ทั้งเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือนและสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมทั้งนี้ผลผลิตยังสามารถเป็นอาหารเก็บไว้บริโภคได้ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ให้แก่ชุมชน บ้านยางแดงต่อไปในอนาคตประชาคมบ้านยางแดงจึงได้เสนอโครงการดังกล่าวขึ้นมา

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 โครงการเกษตรแบบผสมผสาน 150 200,000.00 200,000.00
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 โครงการสร้างฝายน้ำล้น เพื่อแก้ไข้ปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร 49 200,000.00 200,000.00
รวม 199 400,000.00 2 400,000.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:09 น.