รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านกุหมัง ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอายุ แซมา
คณะกรรมการ ? นายฮามะ แวหามะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายธาตรี ศรีนนท์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 1 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 1 ตุลาคม 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 30
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกกลุ่มอาชีพจำนวน ๓๐ คน พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านกุหมัง ตำบลตาแกะอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานี

พื้นที่ดำเนินงาน ตำบลตาแกะอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.4 บ้านกุหมัง ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีม.4 บ้านกุหมัง ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐบาลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้เป็นกรณีพิเศษตามแนวนโยบายของรัฐ เพื่อตอบสนองต่อแนวทางการทำงานแบบประชารัฐ ให้มีรูปแบบแนวทางการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันของทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผลักดันโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกของหมู่บ้านประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำสี่เสาหลัก ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน “พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย” และเสริมสร้างการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา สู่แนวทางการพัฒนาที่แท้จริง ประชาชนในพื้นที่บ้านกุหมัง ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันประสบปัญหาภัยพิบัตทางธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้
ทางหมู่บ้านจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพเลี้ยงวัว น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรได้ในภาวะที่ประสบภัย ประกอบกับการเลี้ยงวัวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ดินของเกาตรกร โดยการนำมูลวัวมาปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะสภาพภูมิประเทศของบ้านกุหมังจะมีทุ่งนา ทำให้มีหญ้าสำหรับเลี้ยงวัว รวมถึงฟางข้าวที่เกิดจากการปลูกข้าว สามารถใช้เป็นอาหารของวัวได้ และสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในหมู่บ้าน โดยไม่ต้องออกไปหางานทำต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ทำให้ชุมชนบ้านกุหมังมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานด้านการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ โดยการผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาได้เหมาะกับสภาพการณ์ของท้องถิ่นและชุมชน อันจะส่งผลต่อเนื่องให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ต.ค. 60 - 1 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงวัว 30 400,000.00 -
รวม 30 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:10 น.