รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านนาหอม ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมะสารี เด็ง
คณะกรรมการ ? นายอาลียะ มะแซ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอับดุลมาน๊ะ แมวาโซะ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 30
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกกลุ่มสตรีจำนวน 30 คนพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัตปัตตานี

พื้นที่ดำเนินงาน หมูท่ี่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จัดหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.6 บ้านนาหอม ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีม.6 บ้านนาหอม ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
30 ต.ค. 60 - 30 มี.ค. 61 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด 30 400,000.00 -
รวม 30 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:10 น.