รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านปลักปรือ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมุรณี สะอุ
คณะกรรมการ ? 1.นายอรุณบุณยอด2.นางเพ็ญพรชูสีนุ่น3.นางมุรณี สะอุ 4.น.ส.ปิยนุช ศรีหะรัญ 5. นายสรวล พรหมจันทร์6.นายสุทัศน์ ชูมณี 7.นายอัครเดชชูเรือง 8.นายอับดุลตอเละ อาแด9.นายมูฮำหมัดเพาซีสะมะแอ10.นายมะกรี มะแซ
พี่เลี้ยงโครงการ นายณัฐพงศ์ มณีโรจน์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 100
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่บ้านปลักปรือ ม.1 ต.ม่วงเตี้ยอ.แม่ลานจ.ปัตตานี

พื้นที่ดำเนินงาน ม.1 บ้านปลักปรือ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.1 บ้านปลักกปลือ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานีม.1 บ้านปลักกปลือ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 50 100,000.00 -
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 โครงการเศษฐกิจพอเพียง 100 300,000.00 -
รวม 150 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:11 น.