รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านแม่ตีน๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอาลี สาแมสารี
คณะกรรมการ ? นางสาวยาแลคอ แขวงบู,นางสาวมารีแย มะกาเซ็ง ,นายอรุณ ทองสะศรี ,นายซาการียา อิสมิง ,นายมูฮัมหมัด มะแซ ,นายหามะ แขวงบู ,นายทศพล สิงห์ทอง, นายดอรอแมง หะยียุโซ๊ะ
พี่เลี้ยงโครงการ นางธนพร ไฝพรม
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชนในพื้นที่บ้านแม่ตีน๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

พื้นที่ดำเนินงาน ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.2 บ้านแม่ตีนะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานีม.2 บ้านแม่ตีนะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 120 300,000.00 300,000.00
รวม 120 300,000.00 1 300,000.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:11 น.