หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านลูกไผ่ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านลูกไผ่ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่เย็น เป็นสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรอมลี ดายะ
คณะกรรมการ ? นางสาวตวนซูมัยดะห์ ตูแวจาโก,นายหะมะ สะอะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอาหะมะเพายัน ฮามะ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 1157
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

1.ราษฎรจะมีน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคในชีวิตประจำวันและเพียงพอต่อความต้องการ 2.เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดในการปรุงอาหารและดื่มซึ่งเป็นการประหยัดค่ารักษาพยาบาลของบุคคลดังกล่าวอีกด้วย
3.ราษฎรเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติด้านประชารัฐที่สามารถแก้ปัญหาตรงตามความต้องการของราษฎรในพื้นที่

พื้นที่ดำเนินงาน ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.1 บ้านลูกไผ่ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานีม.1 บ้านลูกไผ่ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 โครงการขุดบ่อจัดทำปะปาและระบบกรองน้ำในหมู่บ้าน 1157 400,000.00 -
รวม 1,157 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:14 น.