รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่)
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดาโอะ สามะ
คณะกรรมการ ? กรรมการหมู่บ้าน
พี่เลี้ยงโครงการ -
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 300
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

พื้นที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๑ บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.1 บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานีม.1 บ้านคลองรี ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี (Owner)  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

๑.เพื่อให้มีแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ๒.เพื่อให้หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐและเกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน และเกิดความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อว เป็นผลมาจากกลุ่มคนซึ่งมีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ ได้พยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งยุยง ให้เกิดความระแวงต่อรัฐต่อต้านภาครัฐหันไปสนับสนุนแนวทางฝ่ายตรงข้าม อันเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.โดยการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพราะหมู่บ้านเป็นจุดแตกหัหของการแก้ไขปัญหาแพ้-ชนะ อยู่ที่หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้มีแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ๒.เพื่อให้หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐและเกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ 45 200,000.00 200,060.00
1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ด 255 200,000.00 200,350.00
รวม 300 400,000.00 2 400,410.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:22 น.