รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านควนคูหา ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรุสลัน อามะ
คณะกรรมการ ? นายรุซลี หะยียูโซะ,นายอับดุลฮาเล็ม มะสะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายกิตติพงศ์ อาแว (ครู ข)
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 54
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร

พื้นที่ดำเนินงาน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.1 บ้านควนคูหา ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานีม.1 บ้านควนคูหา ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 โครงการทำเครื่องแกง 15 50,000.00 50,000.00
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหอยขม 12 100,000.00 100,000.00
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 10 101,100.00 101,100.00
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ดบาบารี 17 148,900.00 148,900.00
26 มิ.ย. 61 ร่วมพิธีรับมอบเช็ค ตามโครงการขยายผลพัฒนา 0 0.00 -
27 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)กรณีเร่งด่วน 0 0.00 -
28 มิ.ย. 61 สั่งของโครงการ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหอยขม 0 0.00 -
รวม 54 400,000.00 4 400,000.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:22 น.