รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านบารูกา ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์คนดีมีคุณธรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายต่วนซาการียา ตงคอเมา
คณะกรรมการ ? นายมะสาและสะละไร,นายอนุวัทย์รูปายี
พี่เลี้ยงโครงการ นายธัชนรินทร์คงชาตรี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 800
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านบาลูกา

พื้นที่ดำเนินงาน บ้านบาลูกา หมู่ที่ 4ตำบลกะรุบีอำเภอกะพ้อ
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.4 บ้านบารูกา ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานีม.4 บ้านบารูกา ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (400,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
24 มี.ค. 61 โครงการจัดตั้งน้ำดื่มเพื่อชุมชน 100 400,000.00 -
รวม 100 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:23 น.