รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านเตราะบอน ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมพร จันทร์ศรี
คณะกรรมการ ? นายสุวิทย์ หนักทอง นายพนม ศรีแดง นายย่วน ศรีแดง นางทิพ โลหิตชาติ น.ส.วรรณา ศรีจันทร์ นายสาย คงนวล นายสุรสีห์ คำสุวรรณ นายเนตร ศรีษะน้อย นางสุวรรณลี ศรีษะน้อย
พี่เลี้ยงโครงการ นายมาหามะ ดอเล๊าะ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 50
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงวัวจำนวน 50 ราย

พื้นที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 บ้านเตราะบอน ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.1 บ้านเตราะบอน ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานีม.1 บ้านเตราะบอน ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 20:24 น.