รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านนอก ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนันต์พงษ์ โฆษิตโภคินัน
คณะกรรมการ ? นายอรรถพร ทองธรรมชาติ, นางสาวณัตฐิญา ไกรวัลล์
พี่เลี้ยงโครงการ นายธำรงค์ ช่วยยก
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 120
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่

พื้นที่ดำเนินงาน ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
จังหวัด ยะลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.2 บ้านนอก ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลาม.2 บ้านนอก ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างยิ่ง และกระบวนการดำเนินงานจะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ความสำเร็จจะยั่งยืนกว่าการพัฒนาโดยภาครัฐเพียงอย่างเดียวจากแนวคิดการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์หลักในการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพพอเพียง เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ โดยเสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างพอเพียงพึ่งตนเองและพึ่งพากันได้อย่างเกื้อกูลเพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานคิด “สุขภาพดีมาจากสังคมดี”คือสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข
เป็นหน่วยบริหารงานเชิงบูรณาการเพื่อนำนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และระเบียบวาระแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงเป็นที่พึงพอใจของประชาชนโดยจัดประชุมสัมมนาผู้นำทีมงานบูรณาการ ระดับอำเภอ ระดับตำบล เพื่อปรับกระบวนทัศน์/วิสัยทัศน์ สร้างองค์ความรู้และจิตสำนึก ในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป้าหมาย “อยู่ดีกินดี อยู่เย็นเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย”และคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายนำร่อง 1 หมู่บ้าน/ตำบลเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้นำและทีมงานให้เก่งเข้มแข็งมีคุณภาพ มีการสืบทอดทางการ/ตามธรรมธรรมชาติ การสร้างแกนนำ การอบรม ประชุม สร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน สนับสนุนให้ใช้แผนแม่บทชุมชนในการแก้ไขปัญหา ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลางตามภูมิสังคมและศักยภาพ ชุมชนเป็นคนขับเคลื่อน คิดเองพึ่งตนเองมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเด็ก พ่อแม่และคนชรา เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ วัด โรงเรียน และองค์กรต่างๆ โดยการสนับสนุนจากส่วนราชการ/หน่วยงาน บูรณาการโดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือ กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ กำกับดูแลติดตามประเมินผล ต่อยอด อุดรอยรั่ว และจัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทีมบูรณาการตำบลคำเลาะจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนความเข้มแข็งให้หมู่บ้านนำร่องตัวอย่างและขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 โครงการลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 175 150,000.00 -
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 โครงการต่อยอดน้ำดื่ม พร้อมติดตั้งมิเตอร์ 175 250,000.00 -
รวม 350 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 21:00 น.