รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.8 บ้านบาโย ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์คนดีมีคุณธรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิสมาแอลแดเบ๊าะ
คณะกรรมการ ? นายอาซิ อาเย๊าะ,นายสาบูดิง แวเยะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายธำรงค์ ช่วยยก
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 31 มีนาคม 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 953
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่บ้านบาโย หมู่ 8 ตำบล บาโรีะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

พื้นที่ดำเนินงาน ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
จังหวัด ยะลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.8 บ้านลบาโย ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลาม.8 บ้านลบาโย ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
26 มี.ค. 61 โครงการศูนย์การเรียนรู้กีรออาตี 30 100,000.00 -
26 มี.ค. 61 โครงการซ่อมแซมป้อม ชรบ. 30 50,000.00 -
26 มี.ค. 61 โครงการต่อยอดธนาคารข้าว,ต่อยอดเพาะพันธ์ยางพารา,ต่อยอดช่างตัดผมชาย 70 200,000.00 -
26 มี.ค. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพรากไม้ (เฟอร์นิเจอร์) 25 50,000.00 -
รวม 155 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 21:01 น.