รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านลูกาลูวัน ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่เย็น เป็นสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมะดารี อาแด
คณะกรรมการ ? นายมูฮัมหมัด ลือแบกาเซ็ง,นายอารีย๊ะ ดอเลาะหมิ
พี่เลี้ยงโครงการ นายธำรงค์ ช่วยยก
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 179
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่

พื้นที่ดำเนินงาน ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
จังหวัด ยะลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.6 บ้านลูกาลูวัส ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลาม.6 บ้านลูกาลูวัส ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระทำ ที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบันในเขตบ้านบลูกาลูวัสตำบลกาตอง ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมแต่เกษตรยังไม่ทราบถึงการทำการที่ถูกต้องและปลอดภัย หมู่บ้านบลูกาลูวัส ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลกาตอง ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตนเดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ โดยใช้ปัจจัยด้านพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการบริโภคมีส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้านรั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพรเครื่องเทศ และล้มลุกต่าง ๆ ไว้ บริโภค เช่นขิงข่าตะไคร้กระชาย โหระพามะนาวมะกรูด ฯลฯซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคีพัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
26 มี.ค. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบลูกาลูวัส 179 400,000.00 -
รวม 179 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 21:01 น.