รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านลูรงค์ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลเลาะ สาเมาะ
คณะกรรมการ ?
พี่เลี้ยงโครงการ ครู ก
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 80
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มสตรีและเยาวชนที่ว่างงาน

พื้นที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 บ้านลูรงค์ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
จังหวัด ยะลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.6 บ้านลูรงค์ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลาม.6 บ้านลูรงค์ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

สร้างงานสร้างอาชีพให้กีบสตรีและเยาวชนในชุมชนให้เพื่อรายได้ลดรายจ่ายและสร้างความสามัคคีกับหมู่คณะ

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
26 มี.ค. 61 ส่งเสริมอาชีพผลิตวัสดุก่อสร้างกลุ่มเยาวชน 40 230,000.00 -
26 มี.ค. 61 ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มสตรี 40 170,000.00 -
รวม 80 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 21:02 น.