รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านปือรอ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายต่วนดนหญา กูบือโด
คณะกรรมการ ? คนที่1, คนที่ 2
พี่เลี้ยงโครงการ ครู ก
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 199
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 คน
สมาชิกไม้กลุ่มเยาวชนสร้างโรงเรือนพร้อมพร้อมซื้ออุปกรณ์ จำนวน 20 คน
สมาชิกกลุ่มสัมมาชีพจำนวน 58 คน
สมาชิกส่งเสริมต่อยอดร้านค้าโรงเรียนจำนวน 100คน

พื้นที่ดำเนินงาน ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
จังหวัด ยะลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • บัณฑิตอาสา ม.6บัณฑิตอาสา ม.6 (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 400,000.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

กลุ่มสัมมาชีพ

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 21:04 น.