รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านสะโต ต.อาช่อง อ.รามัน จ.ยะลา
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่เย็น เป็นสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสูการือนอ วาอีบาสู
คณะกรรมการ ? 1. นายมาหามะสุกรี และแตโซ๊ะ2. นายซาการียาวาแมยูซา
พี่เลี้ยงโครงการ นายมะรอปี ลอเด็ง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 259
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
  1. ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน159 คน
  2. เยาว์ชนในหมู่บ้าน100 คน
พื้นที่ดำเนินงาน ต.อาช่อง อ.รามัน จ.ยะลา
จังหวัด ยะลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.5 บ้านสะโต ต.อาช่อง อ.รามัน จ.ยะลาม.5 บ้านสะโต ต.อาช่อง อ.รามัน จ.ยะลา (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

  1. เพื่่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
  2. เพื่อให้ประชาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  3. เพื่อแก้ไข้ปัญหาการว่างงานของเยาว์ชนในหมู่บ้าน
  4. เพื่อให้ประชาชนเกิดความสามัคคี

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
25 ก.พ. 61 - 25 มี.ค. 61 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว 259 400,000.00 -
รวม 259 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 21:11 น.