รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาหะ ยูโซ๊ะ
คณะกรรมการ ? นายวัชรินทร์ การีอูมา, นางรอกีเย๊าะ มะดาเหร๊ะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุนทร อาแซบาก้า
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 26 มีนาคม 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 296
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านไม้แก่น ม.๒ ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

พื้นที่ดำเนินงาน ม.2 บ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
จังหวัด ยะลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.2 บ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลาม.2 บ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภาวะวิกฤตการทางเศรษฐกิจตกต่ำค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นตามลำดับทำให้เกิดการขัดสนด้านรายจ่ายของครอบครัวไม่เพียงพอ การผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นอาชีพเสริมแก่ประชาชนในพื้นที่ช่วยเพิ่มรายได้และยังปลอดภัยราคาไม่สูงสามารถบริโภคในครัวเรือนได้เอง และยังเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้พึ่งตนเองเป็นการแก้ไขเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของครอบครัว

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน 296 400,000.00 -
รวม 296 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 21:12 น.