รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ดี กินดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรัลย์วิชญ์ นวลเจริญ
คณะกรรมการ ? นายไพศาล แซ่หว่อง,นายสิวพงษ์ พิทักษ์ทักษิณ
พี่เลี้ยงโครงการ นายบุญชัย เลี้ยงภิรมย์ภักดี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 250
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกที่ถือหุ้นในศูนย์การเรียนรู้จำนวน 50 คน
ประชาชนในชุมชน นักท่องเที่ยวในพื้นที่และนอกพื้นที่ จำนวน 5000 คน

พื้นที่ดำเนินงาน ม.2 บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
จังหวัด ยะลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.2 บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลาม.2 บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

การดำรงชีวิตประจำวันของคนเราจำเป็นต้องใช้สินค้าในการอุปโภค-บริโภคในแต่ละวันและ ทุกคนก็ต้องไปจับจ่าย ใช้สอยในร้านต่าง ๆ ที่มีสินค้าที่ต้องการและราคาถูก ชาวบ้านจึงคิดร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนขึ้น และมีสมาชิกเป็นคนในหมู่บ้านและสนใจร่วมลงหุ้นด้วยจำนวน 50 คน ศูนย์เรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน ดำเนินการลักษณะบริการในกลุ่มของสมาชิกและคณะกรรมการ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภคต่างๆ ทั้งจากภายนอกและสินค้าการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรเช่น ผักปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ ของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ปลูกเอง ทำให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่ม ศูนย์เรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคกันในชุมชน ความคาดหวังของศูนย์เรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน เมื่อเรามีสินค้าหลากหลายราคาถูก ทำให้คนภายนอกเข้ามาซื้อสินค้าของในศูนย์เรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น ทำให้เราสามารถกักตุนสินค้าไว้ขายปลีกให้ชาวบ้านเมื่อสินค้าขึ้นราคา ทำให้ชาวบ้านหรือสมาชิกไม่ต้องซื้อสินค้าราคาแพงไม่ถูกเอาเปรียบจากร้านค้าทั่วไปหรือตามท้องตลาด และได้รับเงินปันผลจากการซื้อสินค้ากลับคืนมาด้วยแถมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดระยะทางและระยะเวลาในการไปซื้อสินค้าในแต่ละครั้งอีกทั้งช่วยให้ชาวบ้านและเยาวชนที่ว่างงานได้มีงานทำและมีรายได้ ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ทางคณะกรมการหมู่บ้าน บ้านบ่อน้ำร้อน เห็นความสำคัญของโครงการศูนย์เรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ซื้อสินค้าในราคาถูก ดีมีคุณภาพ และมีสินค้าหลากหลายรองรับความต้องการของชาวบ้านและประชาชนทั่วไปจึงได้มีการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 โครงการศูนย์เรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน 250 400,000.00 400,520.00
รวม 250 400,000.00 1 400,520.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 21:13 น.