รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านเคียน ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิลยา ทองปิด
คณะกรรมการ ? นางนิภาพร จักณรงค์,นายสะอาด บุญกำเนิด
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณโครงการ 400,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินงาน ม.1 บ้านเคียน ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ม.1 บ้านเคียน ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีม.1 บ้านเคียน ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 400,000.00
รวมงบประมาณ 400,000.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

 

โครงการย่อย/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ก.พ. 61 - 30 มิ.ย. 61 โครงการปลูกถั่วลิสงหลังฤดูเก็บเกี่ยว 0 104,000.00 -
1 ก.พ. 61 - 30 มิ.ย. 61 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงพร้อมชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่สัญจร 0 171,000.00 -
1 ก.พ. 61 - 30 มิ.ย. 61 โครงการซ่อมแซมไฟส่องสว่างในหมู่บ้าน 0 125,000.00 -
รวม 0 400,000.00 0 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 09:48 น.