เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
ประเภทโครงการ/ประเด็นงาน ประเด็นที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี
วันที่อนุมัติโครงการ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560
งบประมาณโครงการ 150,643.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
กลุ่มเป้าหมายหลักในโครงการ

คณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี ชุมชนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๐๐ คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอาเรส หะยีแวนาแว
รายชื่อคณะทำงาน ? นายอาเรส หะยีแวนาแว นายมิตร หะยีหามะ
พื้นที่ดำเนินการ ตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี ซอย ๔ ถนนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสน
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปีตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปี (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 15,000.00
2 1 ก.ย. 2560 29 ธ.ค. 2560 16,000.00
3 13 ต.ค. 2560 13 ต.ค. 2560 3,593.00
4 15 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 116,050.00
รวมงบประมาณ 150,643.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

ชุมชนยะกังเป็นชุมชนที่เก่าแก่อีกชุมชนหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ในเขนตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและเป็นชุมชนที่มีคลองยะกังไหลผ่าน อยู่เคียงคู่กับชาวยะกังมาเป็นเวลาช้านาน เป็นคลองที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งทำมหากินของชาวยะกัง ในการประกอบอาชีพควบคู่กับการทำขนม ซึ่งขนมของชุมชนยะกังหลายๆ อย่างขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันชุมชนยะกัง ได้มีการจัดตั้งตลาดน้ำยะกัง ขนม๑๐๐ปี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม๒๕๕๙นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ข้างเคียงตลาดน้ำยะกังขนม๑๐๐ปี มีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ เช่น การจำหน่ายขนมโบราณขนมต่างของชานชุมชนยะกังกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพของคลองยะกังและลุ่มแม่น้ำบางนรา กิจกรรมปั่นเรือถีบกิจกรรมเลี้ยงปลา ฯลฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำยะกังขนม๑๐๐ปี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมากขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับตลาดน้ำ ยะกังขนม๑๐๐ปีจึงจำเป็นอย่างที่จะต้องให้คณะกรรมการและกลุ่มแม่ค้ามีศักยภาพที่เข้มแข็ง ตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปีชุมชนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกังขนม ๑๐๐ ปี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๒. เพื่อให้ตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี มีเครือข่ายการปฏิบัติที่เข้มแข็ง ๓. เพื่อยกระดับของตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายชุม

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 - 17 ต.ค. 60 จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี 100 0.00 150,643.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 120 0.00 0.00
5 ส.ค. 61 กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ให้กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนและภาคประชาชน 0 0.00 45,000.00
รวม 220 0.00 3 195,643.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 14:03 น.