คน(ใต้)สร้างสุข happy network

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

วันที่ทำกิจกรรม
(ตามแผน)
รายชื่อกิจกรรมตามแผนที่วางไว้งบประมาณ
(บาท)
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
บันทึกกิจกรรมรายงานช้า
(วัน)
1 15 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60 จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี 150,643.00 more_vert
2 15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0.00 more_vert
3 5 ส.ค. 61 กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ให้กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนและภาคประชาชน 45,000.00 more_vert

กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ให้กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนและภาคประชาชน

5 สิงหาคม 2561
ตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปีตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

องค์กรตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ปี ชุมชนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ดำเนินกิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ  ให้กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ในวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ โดยมีนายเมธา เมฆารัฐ  วิทยากรบรรยายหัวข้อ  นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาคเช้า  และภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมในครั้ง ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม            ได้เป็นอย่างดี กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน    เข้ามามีส่วนร่วมในการในการบริหารราชการและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐบาล 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 150 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการและกลุ่มแม่ค้าตลาดน้ำ ขนม ๑๐๐ ปี และเยาวชนชุมชนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๕๐ คน

อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ

15 กรกฎาคม 2561
ตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปีตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯอบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ
 • photo อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯอบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-บันทีกข้อมูลรายละเอียดโครงการ -บันทึกข้อมูลกิจกรรม -บันทึกข้อมูลองค์กร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ จำนวน 3 กิจกรรม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (80)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน ประกอบด้วย องค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบ 50 ล้าน)

จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี

15 ตุลาคม 2560
ตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปีตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

        ๑ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินการ และแต่งตั้งคณะทำงาน ๒  ดำเนินการประชุมกลุ่มแม่ค้าตลาดน้ำ  เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดวันและสถานที่การดำเนินการ
๓  ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี
๔  สรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำ  ยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี
๕  รายงานผลการดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี      ที่ตลาดน้ำยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี  ชุมชนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ได้ดำเนินการนั้น ทำให้ตลาดน้ำยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของประชาชนในพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด  ภูมิภาค  และทำให้ระบบการทำงานของคณะกรรมการมีระบบระเบียบมากขึ้น และเป็นคณะทำงานที่มีเครือข่ายในการดำเนินการ  และแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของตลาดน้ำ  ในเรื่องดังนี้ ๑.  แนวทางการพัฒนาตลาดน้ำให้ยั่งยืน ๒.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำรงความเป็นเอกลักษณ์ ๓.  การดูแลความปลอดภัยตลาดน้ำเบื้องต้น ๔.  สามรถจัดทำบรรจุภัณฑ์อาหารได้เอง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี ชุมชนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๐๐ คน