เครือข่าย คนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ให้กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนและภาคประชาชน

5 สิงหาคม 2561
ตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปีตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

องค์กรตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ปี ชุมชนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ดำเนินกิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ  ให้กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ในวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ โดยมีนายเมธา เมฆารัฐ  วิทยากรบรรยายหัวข้อ  นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาคเช้า  และภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมในครั้ง ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม            ได้เป็นอย่างดี กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน    เข้ามามีส่วนร่วมในการในการบริหารราชการและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐบาล 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 150 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการและกลุ่มแม่ค้าตลาดน้ำ ขนม ๑๐๐ ปี และเยาวชนชุมชนยะกัง ๑  ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน  ๑๕๐  คน 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,800.00 22,950.00 2,500.00 4,800.00 8,450.00 1,500.00 45,000.00

อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ

15 กรกฎาคม 2561
ตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปีตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯอบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ
 • photo อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯอบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-บันทีกข้อมูลรายละเอียดโครงการ -บันทึกข้อมูลกิจกรรม -บันทึกข้อมูลองค์กร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ จำนวน 3 กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

องค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบ 50 ล้าน)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี

15 ตุลาคม 2560
ตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปีตลาดน้ำยะกัง ชนม 100 ปี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

        ๑ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินการ และแต่งตั้งคณะทำงาน ๒  ดำเนินการประชุมกลุ่มแม่ค้าตลาดน้ำ  เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดวันและสถานที่การดำเนินการ
๓  ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี
๔  สรุปผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำ  ยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี
๕  รายงานผลการดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี      ที่ตลาดน้ำยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี  ชุมชนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ได้ดำเนินการนั้น ทำให้ตลาดน้ำยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของประชาชนในพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด  ภูมิภาค  และทำให้ระบบการทำงานของคณะกรรมการมีระบบระเบียบมากขึ้น และเป็นคณะทำงานที่มีเครือข่ายในการดำเนินการ  และแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของตลาดน้ำ  ในเรื่องดังนี้ ๑.  แนวทางการพัฒนาตลาดน้ำให้ยั่งยืน ๒.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำรงความเป็นเอกลักษณ์ ๓.  การดูแลความปลอดภัยตลาดน้ำเบื้องต้น ๔.  สามรถจัดทำบรรจุภัณฑ์อาหารได้เอง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง  ขนม  ๑๐๐ ปี ชุมชนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค            อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  จำนวน  ๑๐๐  คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
37,000.00 5,500.00 94,500.00 13,590.00 3.00 50.00 150,643.00