คน(ใต้)สร้างสุข happy network

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

19 ตุลาคม 2561
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งในที่ประชุม             ประธานแจ้งตัวเลขการเพิ่มมากขึ้นนักศึกษาของปอเนาะนูริลฟาลาฮ บ้านซีโปร์ กิจกรรมเด้นของปอเนาะซีโปร์คือการแก้ปัญหายาเสพติด วาระที่ 2 เรืองเสนอร่วมแก้ปัญหา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ถถถถ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (60)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อบรมการจัดการขยะ ขัดแยกขยะ จัดตังธนาคารขยะในตาดีกา

21 กันยายน 2561
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ความรู้การจัดการขยะ คัดแยกขยะ ธนาคารขยะ ถือวาเป็นความรูใหมๆของทีตาดีกา ถูกถายทอดให้กับนักเรียน ทุกคนมีพลังทีจะทำให้ตาดีกาสะอาด มีแกนนำทีจะกับเคลือนงานกับครูตาดีกานักเรียนชั้นป.6ทั้งด้านการจัดการขยะและจัดการชุมชนในด้านแนวทางสันติ เกิดเครื่อยข่ายการจัดการขยะและจัดการชุมชนอีกที่หนึ่ง เกิดการสอดแทรกหลักความเชื่อที่ถูกต้องให้กับลูกหลานตั้งแต่เยาวชนคือการปลูกฝังและแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นนํ้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ความรู้การจัดการขยะ คัดแยกขยะ ธนาคารขยะ ถือวาเป็นความรูใหมๆของทีตาดีกา ถูกถายทอดให้กับนักเรียน ทุกคนมีพลังทีจะทำให้ตาดีกาสะอาด มีแกนนำทีจะกับเคลือนงานกับครูตาดีกานักเรียนชั้นป.6ทั้งด้านการจัดการขยะและจัดการชุมชนในด้านแนวทางสันติ เกิดเครื่อยข่ายการจัดการขยะและจัดการชุมชนอีกที่หนึ่ง เกิดการสอดแทรกหลักความเชื่อที่ถูกต้องให้กับลูกหลานตั้งแต่เยาวชนคือการปลูกฝังและแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นนํ้า

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (20)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 6 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน ประกอบด้วย ทีมงานศูนย์เรียนรู้บ้านซีโปร์ ได้เข้าไปให้ความรู้เกียวกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ แกเด็กๆนักเรียนตาดีกาดารุลกะรอมะห์ บ้านซีโปร์ ดูการสาธิต และรวมมือคัดแยกขยะจริงๆ ในชวงเช้า ในชวงบาย ได้นำนักเรียนตาดีกาและครูผู้สอนตาดีกาเข้ารวมชมฐานการจัดการขยะ ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ ซึงแตละฐานเรียนรู้ วา ฐานธนาคารขยะ ฐานปุยหมักชีวภาพ ฐานแปลงผักปลอดสารพิษ เด็กๆนารักมาก เรียนอยางสนุกสนาน และกิจกรรมสุดท้าย ทุกคนร่วมกันเดินรณรงค์ ตามถนน สาธารณรวมเก็บขยะตามริมทาง รวมคัดแยก ภายในถังด้วย ระหวางทางประมาณ 500 เมตร สุดท้ายทุกคนมารวมดื่มนำทีตาดีกาอีกครั้งหนึง รวมสรุปบทเรียน สะท้อนความรู้ทีได้วันนี้และวางแผนทีจะทำ ธนาคารขยะทีตาดีกา ตอไป ในต้อนบาย ได้มีการสอดแทรก หลักความเชือทีถูกต้องทีจะร่วมตอต้านความเชือทีผิดๆนันทำไห้เกิดความแตกแยกของบ้านเมืองและ ร่วมกันวางแผน ให้บ้านเมืองสงบสุขภายในอนาคตอันใกล้นี้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อบรมพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคมรุ่นที่ 2

21 กันยายน 2561
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

555

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

5555

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (30)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 521 คน จากที่ตั้งไว้ 521 คน ประกอบด้วย ประธานองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือผู้แทน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

บรรยายธรรมแก่เด็กนักเรียนตาดีกา ต้อนรับฮิจรอฮศักราชแห่งอิสลาม

20 กันยายน 2561
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

งานต้อนรับฮิจรอฮศักราชคืองานต้อนรับปีใหม่นันเอง ทางตาดีกามีการจัดงานเลี้ยงสร้างสรรค์ มีการจับฉลากรางวัลเล็กๆน้อยๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ร่วมบริจาก และในคณะเดียวกันก็ได้มีการบรรยายธรรมเกียวกับประวัติท่านนบี แนวทางปฏิบัติของมุสลิม ในช่วงศักราชใหม่ใช้เวลาประมาน2 ชั่วโมง ในการบรรยายดังกล่าวก็ได้มีการสอดแทรก 3 ประการหลักคือ  1 หลักความเชือถือทีถูกต้อง ที่ท่านนบี ได้สังเสียไว้เกียวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม 2 การรักใครสมัคคีกัน 3 การไม่ทะเลาะเยาะแว้งสบต่างค่าสนิก ซึ่งท่านนบีก็ได้ร่วมซื่้อขาย จำนายหนังร่วมกับคนต่างสนิก สึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนชาวโลกได้เห็นถึงมารยาทอันงดงามของมุสลิม ซึ่งเป็นความโชคดีที่ทางทีมงานศูนย์เรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรบรรยายเลยให้ฉวยโอกาสตรงนี้ให้เป็นแกนหลักตั้งแต่น้อยๆยังเด็กอายุตั้งแต่6ปี-16ปี เพื่อปลูกฝันให้สิ่งดีงามสดสัยเด็กในหัวใจความเล็กๆอันสะอาดสดใส่อยู

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแกนฝึกเหนียวในใจของเยาวชนการที่จะยึดหลักความเชื่อนักเรียนมาตั่งแต่เด็ก  เกิดการสอดแทรกความเข้าใจจังหวะไม่ได้ตกใจเพราะไม่ไช้ในเวทีความมั่งคงแต่ในเวทีศาสนา เวที่ฮิจรอฮ ที่ทุกคนเชื่อและผูกมัดกันมา และล่นๆกันอยู่ เกิดเครื่อข่าย องค์กร ร่วมประชาชน ที่จะร่วมกับขับเคลื่อนการแก้ไข้ปัญหาและพัฒนาชายแดนใต้ให้สงค์สุข
เกิดแผนในการที่ร่วมงานกับศูนย์ตาดีกาในละแวกภายในตำบล  และขยายสู่ภายในอำเภอตากใบ โดยผ่านทีมงานเครื่อยข่ายชมรมตาดีกาที่มีอิหมานเป็นประธานและครูตาดีกากรรมการและทีมงาน เพื่อ 1 ดึงเข้าร่วมเป็นการดีเครื่อยข่ายและเข้าถึงตาดีกา 2 สอดแทรกหลักความเชื่อและแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมทางวัฒนธรรมโดยไม่ได้เน้นเวทีพูดแต่ จะเน้นกิจกรรม ใดกิจกรรมหนึ่งที่เห็นถึ่งการพัฒนาและกิจกรรมตาดีกาเช่นค่ายยาเสพติด ค่ายภาคฤดูร้อน กิจกรรมที่จัดการค่าย ที่ตาดีกา  เป็นต้น เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ต่อต้าน ทันที่อาจอยู่ในเครือยข่ายเกิดการ หมิ่นเวที และไม่มีการร่วมงานที่จะทำให้เกิดการต่อต้าน สุดที่การจะปิดโอกาสกับเยาวชนจะใช้วิธีการสอดแทรกและสร้างแกนความเชื่อใหม่ให้กับ เยาวชนและค่อยๆปรับเปลียนหลักความคิดของคนรุ่นเก่ากับหลากหลายวิธีการ เช่นการดึงดูดให้หันมาสนใจอาชีพ เชิดชูผลงานขององค์กรและการชี้นำแนวทางที่องค์กรในวางไว้เป็นต้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (40)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 150 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน ประกอบด้วย นักเรียนตาดีกา ผู้สอนตาดีกา ผู้ปกครองนักเรียน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร่วมงานประเมินคัดเลือกมัสยิดพอเพียงหรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำมัสยิดระดับจังหวัดนราธิวาส

19 กันยายน 2561
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เนื่องจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียนบ้านซีโปร์ตั้งอยู่ใกล้กกับมัสยิดนูรุลกุรอานและมีหลักเกรณ์เข้าข้ายกับศูนย์โครงการศูนย์เรียนรู้ประจำมัสยิดของหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์จึงประชุมหารือกันกับสมาชิกเพื่อที่จะยกระดับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำมัสยิดนูรุลกุรอานบ้านซีโปร์จึงสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 มีการอบรมให้ความรู้การปลูกผักการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การประชมหารือกัน การฝึกทำบัญชีครัวเรือนและได้ลงมือทำ วันนี้ได้มีการประเมินศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นการติดตามว่าทุกมัสยิดให้ความสำคัญกับโครงการมากแค่ไหน ซึ่งการประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่ 3 แล้วซึ่งคัดเลือกในรอบ 5 มัสยิดสุดท้ายเพื่อคัดเลือกระดับ 1-5 ในการประเมินครั้งนี้มีการนำเสนอโดยรองประธานศูนย์มัสยิดตามเอกสารที่สรุปใว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เนื่องจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียนบ้านซีโปร์ตั้งอยู่ใกล้กกับมัสยิดนูรุลกุรอานและมีหลักเกรณ์เข้าข้ายกับศูนย์โครงการศูนย์เรียนรู้ประจำมัสยิดของหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์จึงประชุมหารือกันกับสมาชิกเพื่อที่จะยกระดับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำมัสยิดนูรุลกุรอานบ้านซีโปร์จึงสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 มีการอบรมให้ความรู้การปลูกผักการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การประชมหารือกัน การฝึกทำบัญชีครัวเรือนและได้ลงมือทำ วันนี้ได้มีการประเมินศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นการติดตามว่าทุกมัสยิดให้ความสำคัญกับโครงการมากแค่ไหน ซึ่งการประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่ 3 แล้วซึ่งคัดเลือกในรอบ 5 มัสยิดสุดท้ายเพื่อคัดเลือกระดับ 1-5 ในการประเมินครั้งนี้มีการนำเสนอโดยรองประธานศูนย์มัสยิดตามเอกสารที่สรุปใว้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน ประกอบด้วย สมาชิกศูนย์มัสยิดนูรุลกูรอาน จำนวน30 คน สมาชิกกลุ่มเสื้อเขียวอำเภอตากใบ 5 คน และคณะกรรมการประเมินประกอบการขับตัวแทนเกรษตรและสหกรณ์จำหวัดนราธิวาส ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงนราธิวาสและตัวแทนบัญชีจังหวัดนราธิวาสจำนวน 7 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

การจัดตั้งชมรมตาดีกาตำบลนานาค

16 กันยายน 2561
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการจัดตั้งชมรมทั้งสีโรง ในตำบลนานาคเพื่อเป็นชมรมตาดีกาของตำบลนานาค เพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมปรึกษาหรือปัญหาร่วมกัน ร่วมกันระดมทุน จัดการแหล่งทุนเพื่อมาจัดกิจกรรมกับนักเรียนตาดีกาในตำบลนานาค ร่วมกันซึ่งก็นับว่าเป็นโอกาศดี ถ้าโอกาศหนึ่งที่ทางทีม ตาดีกาก็ได้เสนอประธานองค์กรภาค ศุนย์เรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ให้เป็นหนึ่งในทีมงานชมรมตาดีกา คือเป็นรองประธานชมรมตาดีกาคนที2 เพื่อเป็นหลักคิดในการหาแนวทางซึ่งในเวทีเราได้นำเสนอเกียวกับองค์กรภาคประชาสังคมเครื่อยข่าย ศอ บต แหล่งงบประมาณ เจตนารมในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ให้สาบสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็เห็นด้วยกับการเขลื่อนงานตรงนี้ ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยวิธีการเสนอชื่อและโหวดกันเป็นที่เสร็จสิ้นสมบูนณ์และเราก็ได้มีการร่วมบริจากเงินเข้าชมรมก่อนคนละ100บาททางโตะอีหมาน 50บาท สมาชิก อบต ม1 300บาท รวมทั้งสิน5000บาท และเวทีสุดท้ายได้ทำขอตกลง ต่างๆบางส่วนเกียวกับการใช้จ่ายเงิน การบันทึกการใช้จ่ายและชี้แจ้งในการประชุมการครั้งนี้ จะมีการประชุมเดือนละครั้งและทีสำคัญ การให้ความรวมมือกับทหารหน่วยงาน คือ หน่วยทหารในพื่นที่และสำหนักงาน เอกชน (สช)อำเภอตากใบลงท้ายด้วยดุอาร์ สลามัตปิดประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1เกิดเครื่อยข่ายองค์กรภาคประชาสังคมศูนย์เรียนรู้เศษรฐกิจ 2เกิดแนวทางการเข้าถึงตาดีกาและยกระดับ 3เกิดชมรมตาดีกาการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมกับเคลื่อนงาน 4เกิดจังหวะการสอดแทรกหลักความเชื่อที่ถูกต้องให้กับเยาวชนตั้งแต่ตาดีกาพร้อมกับการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจังหวะปรับเปลียนความคิดให้กับผู้มีความคิดต่างโดยใช้วิธีค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลายๆคนสงใส่ว่าอาจมี

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (50)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 25 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน ประกอบด้วย อีหมานทั้งสี มัสยิดในตำบลนานาค ผู้สอนตาดีกา ในตำบลนานาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลนานาค หน่วยทหารในพื่นที่รับผิดชอบตำบลนานาค

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษร่วมกับสำนักงานกองทุนฝื้นฟูและพัฒนาเกษตร จังหวัดนราธิวาส

9 กันยายน 2561
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมหลักๆมี 4 กิจกรรมคือ พบปะทำความรู้จักและแนะนำชื่อของแต่ละคน ทีมงานกองทุนฟื้นฟูชี้แจงความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อมามีการสอนวิธีการทำปุ๋ยหมักจากผลไม้
(ฮอร์โมนผลไม้) ชมการสาธิตและร่วมกันปฎิบัติ หลังจากนั้นร่วมกันลงแปลงปลูกผัก เรียนรุ้วิธีการปลูกผักอินทรีย์ ร่วมกันสรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดเครือข่ายใหม่อีกเครือข่ายหนึ่งที่เป็นเครือข่ายทั้งภาครัฐคือ ทีมงานกองทุนฟื้นฟูและภาคประชาชนคือกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
เกิดการให้บริการแก่ชุมชนทางด้านการให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก เกิดการขยายการมีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มีการสอดแทรกในช่วงการบรรยายและได้มีการปลูกฝังในเรื่องของหลักความเชื่อ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (30)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 50 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน ประกอบด้วย กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ทีมงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ ทีมงานจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร่วมเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคัดเลือกอำเภอสะอาดในโครงการ จังหวัดสะอาด

5 กันยายน 2561
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

555

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

555

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (30)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน ประกอบด้วย 555

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมสร้างเครือข่ายแกนนำนักจัดการขยะและจัดการชุมชน (ระดับตำบล) ภายในตำบลโฆษิต ครั้งที่ 2

4 กันยายน 2561
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หลังจากพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจกรรมหลักๆมี4 คือ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ โรคร้ายที่เกิดจากขยะ  การเรียนรู้กันเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ชมการสาธิต ลงมือปฏิบัตเพื่อเป็นการทดสอบ การ ร่วมกันออกแบบธนาคารขยะประจำโรงเรียน  ร่วกันศึกษาแนวทางการบริหารจัดการธนาคารขยะให้มีการต่อเนื่องและเกิดผลมาที่สุด ลงท้ายด้วยการชมวีดีทัศน์ขั้นตอนการจัดการขยะของปอเนาะซีโปร์และความคืบหน้าในรอบสี่ปีของความต่อเนื่องในการจัดการขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดเครื่อข่ายการจัดการขยะและจัดการชุมชนทั้งที่เป็นหน่วยงานคือคุณครุ หน่วยงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบล และภาคประชานคือ อสม ผู้ปกครอง ทีมงานจากศูนย์เรียนรู้เสรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ และเยาวชนคือเด็กๆนักเรียน เกิดแกนนำที่มีจิตอาสาในการจัดการชุมชนของตนเอง เกิดการกระจายความรู้และแนวคิดใหม่ๆเรื่องการคัดแยกและจัดการขยะด้วยวิธีการเชิงบวก เกิดการทำงานเป็นทีมแบบประชารัฐเพื่อสนองนโยบายของรัฐและเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (30)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นปีที่หก คุณครูประจำชั้น รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม นักการภารโรง อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน นักวิชาการสาะารณสุขประจำ รพ.สต บ้านโคกมือบา นักพัฒนาชุมชนประจำ อบต.โฆษิต ร่วมกับทีมงานวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรม สร้างแกนนำการจัดการขยะและจัดการชุมชน (ระดับตำบล)ภายในตำบลโฆษิต ครั้งที่ 1

4 กันยายน 2561
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  หลังจากที่น้องๆนักเรียนได้ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ให้เกยรติเข้ามาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาสให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมขอพรให้กิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หลังจากนั้นพิธีกรก็ได้เชิญคือท่าน ดาราวัลณ์ บั้นบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สตบ้านโคกมือบา บรรยายให้ความรู้เรื่องผลกระทบหรือผลเสียที่เกิดจากขยะ ประเภทของขยะต่างๆ สาเหตุของขยะ ต่อด้วยวิทยากรท่านต่อไปบรรยายเรื่อง วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี พร้อมร่วมกันเรียนรู้ลงมือคัดแยกอย่างจริงจัง ร่วมกับวิทยากรกระบวนการเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างสนุกสนาน คึกคักมาก สุดท้ายด้วยการชมวิดีอาร์ขั้นตอนการจัดการขยะของปอเนาะซีโปร์ และวีดีทัศน์ความสำเร็จของเยาวชนปอเนาะซีโปร์เพื่อเป็นแรงบรรดาลใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดเครื่อข่ายการจัดการขยะและจัดการชุมชนทั้งที่เป็นหน่วยงานคือคุณครุ หน่วยงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบล และภาคประชานคือ อสม ผู้ปกครอง ทีมงานจากศูนย์เรียนรู้เสรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ และเยาวชนคือเด็กๆนักเรียน เกิดแกนนำที่มีจิตอาสาในการจัดการชุมชนของตนเอง เกิดการกระจายความรู้และแนวคิดใหม่ๆเรื่องการคัดแยกและจัดการขยะด้วยวิธีการเชิงบวก เกิดการทำงานเป็นทีมแบบประชารัฐเพื่อสนองนโยบายของรัฐและเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (20)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นปีที่ 6 คุณครูประจำชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ทีมงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ บัณฑิตอาสา มอ.ปัตตานี นักพัฒนาชุมชน อบต.โฆษิต

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ต้อนรับทีมงาน หน่วยงานระดับอำเภอ คณะติดตามความคืบหน้าการจัดการขยะของปอเนาะซีโปร์และร่วมตกลงวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างแกนนำนักจัดการขยะและจัดการชุมชน(โครงการเสนอ ศอ.บต งบปี 62)

29 สิงหาคม 2561
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  ร่วมกันทำความรู้จักกัน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสภาพปัญหาในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่และกระบวนการแก้ไข รับฟังแนวทางการจัดการขยะของสถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฟาลาฮบ้านซีโปร์ตั้งแต่ปี 57 จนถึงปัจจุบัน การสะท้อนปัญหาในการดำเนินงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จในแต่ละกิจกรรม การสร้างแกนนำ การทำงานแบบภาคีเครือข่าย การขับเคลื่อนงานตามหลักประชารัฐ  การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ และร่วมรับชมฐานเรียนรู้ในการคัดแยกและจัดการขยะ  สุดท้ายสรุปแต่ได้ทำการตกลงร่วมกันที่จะขยายต่อทุกตำบลอย่างน้อยตำบลละหนึ่งเป็นจุดนำร่องแต่ละตำบล (โครงการปี 62 ที่เสนอต่อ ศอ.บต.)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการรู้จักและใกล้ชิดกัน ได้รับรู้รับทราบปัญหาของแต่ละพื้นที่และแนวทางที่จะแก้ไข เกิดการสนใจกระบวนการจัดการขยะของปอเนาะซีโปร์ พร้อมรับมือกับการเป้นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานในปี 62 โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำจัดการขยะและจัดการชุมชน  เกิดข้อตกลงกันที่จะขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันพร้อมๆกันโดยแนวทางซีโปร์โมเดว 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (20)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 18 คน จากที่ตั้งไว้ 18 คน ประกอบด้วย ตัวแทนท่านนายอำเภอตากใบ ท้องถิ่นอำเภอตากใบ หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ปลัดตำบลพร่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมือบา ร่วมกับทีมงานจากศูนย์เรียรรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมปรึกษาหารือกับผู้ประสานงานแต่ละตำบล(ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอตากใบ) เพื่อวางแผนจัดโครงการสร้างเครือข่ายแกนนำจัดการขยะและจัดการชุมชน(โครงการปี62ที่เสนอต่อ ศอ.บต)

27 สิงหาคม 2561
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนงาน รายละเอียดแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลลัพท์ที่น่าจะเกิดหลังจากจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายจะเริ่มที่เด็กนักเรียนร่วมกับคุณครูในโรงเรียน ซึ่งกจกรรมได้แบ่งเป็นสี่กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างแกนนำการอบรมให้ความรู้การตกลงร่วมกัน กิจกรรมการศึกษาดูงานของจริงเพื่อการปฏิบัติ กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมการวิเคราะห์ผลลัพท์การถอดบทเรียนการสรุปผลการสื่อสารข้อมูข่าวสารต่อสาธารณชน แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมทุกขั้นตอนจะขับเคลื่อนพร้อมๆกับหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่ระดับ รพสต สสอ โรงพยาบาลและอำเภอตากใบ โดยทีมงานชมรมจะขับเคลื่อนงานเป็นผู้ประสานงานเชื่อมต่อหลักระหว่างทีมงานกับโรงเรียนในแต่ละตำบล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดเครือข่ายที่เป็นผู้ประสานงานมีหน้าที่ประสานและเชื่อมต่อระหว่างทีมงานจัดกิจกรรมกับโรงเรียนในแต่ละตำบลที่ร่วมโครงการ เกิดการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมหลังจากที่ได้อนุมัตโครงการ เกิดการสะท้อนถึงข้อดีหรือการคาดคะเนถึงผลลัพท์ที่จะสร้างความตื่นตัวที่น่าจะเกิดขึ้นกับชาวอำเภอตากใบอำเภอตากใบที่เป็นโครงการของชุมชนคิดเองแก้ไขปัญหาเองและอีกอย่างหนึ่งเป้นโครงการนำร่องที่สามารถต่อยอดหรือขยายผลต่อในปีต่อไป เกิดการสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้ประสานงานที่แน่นแฟ้นมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงการเสนอเป้าหมายโรงเรียนนำร่องที่น่าจะเริ่มก่อนโดยยึดข้อมูลทางตำบล

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (10)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 18 คน จากที่ตั้งไว้ 18 คน ประกอบด้วย ประธานชมรม อสม อำเภอตากใบ และทีมคณะกรรมการชมรมซึ่งประกอบด้วยประธาน อสม ทุกตำบลในอำเภอตากใบ ร่วมกับทีมงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ถอดบทเรียนการดำเนินงานพัมนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหัวข้อ อำเภอสุขใจ

25 สิงหาคม 2561
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมกันถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หัวข้ออำเภอสุขใจ เริ่มจากโต๊ะครูสถาบันปอเนาะนูรุลฟาลาฮสะท้อนปัญหาและอุปสรรค์ตลอดจนที่มาของการเริ่มคิดในการจัดตั้งกลุ่ม จัดกิจกรรมต่างๆ และร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในชุมชนที่เกิดจากชุมชนด้วยชุมชนเองได้สำเร็จ ต่อจากนั้นกำนันตำบลโฆษิตได้สะท้อนถึงบทบาท การให้การสนับสนุน แรงบรรดาลใจ และสะท้อนความรู้สึกที่มีเจตนารมต่อชุมชน  และได้รับการเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากใบประเด้นที่ตกไป ต่อจากนั้นได้มีการสัมภาษณ์ อสม ทีมงานตลอดจนน้องๆนักเรียนปอเนาะตามลำดับ และได้พาทีมงานลงเยี่ยมฐานเรียนรู้ต่างทั้งในปอเนาะและนอกสถาบันปอเนาะ ร่วมถ่ายรูปตามจุดต่างๆและสุดท้ายด้วยถ่ายรูปหมู่ ทั้งหมดทั้งปวงที่ทุกคนได้ร่วมกันถอดบทเรียนในวันนี้จะถูกนำไปเขียนเป็นสารคดีจัดทำเป็นพ็อกเก็ตบุกเป็นหนึ่งในต้นแบบแนวทางการพัฒนาชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและบูรณาการ เกิดการมีส่วนร่วมและเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและประชาชน เกิดการเรียงลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน การสะท้อนปัญหา และแนวทางแก้ที่เป็นรูปะรรม เกิดการตื่นตัวของชุมชนมากยิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในการเดินหน้าต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (10)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 25 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน ประกอบด้วย ทีมงานโรงพยาบาลตากใบ 3 คน ทีมงานทีวีบูรพาคนค้นคนจำนวน 2 คน กำนันตำบลโฆษิต ทีมนักเรียน นักศึกษาปอเนาะนูรุลฟาลาฮ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโฆษิต จำนวน 25 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมร่างโครงการวิจัยทางเลือกประเด็นอาชีพของเยาวชนปอเนาะซีโป

5 สิงหาคม 2561
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมกันปรึกษาหารือกับอาจารย์และคณะทีมงานจากสำนักงานวิจัย เพื่อหาแนวทางสร้างอาชีพที่มั่นคงพร้อมที่จะเป็นรายได้สร้างครอบครัวแก่เยาวชน กลุ่มสตีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบกีรออาตีมีคุณภาพทั้งนี้ทั้งนั้นให้มีการสอดแทรกแนวทางการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สงบอย่างสันติวิธี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการรับฟังปัญหาแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเด็นทั้งประเด็นอาชีพ ประเด็นการศึกษา ประเด็นวัฒนธรรมประเพณีเพื่อหาทางแก้ปัญหาและยกระดับด้วยการทำวิจัยท้องถิ่น สามารถยกร่างโครงการวิจัยได้ถูกต้องตามความต้องการของชุมชนและตามหลักการวิจัยที่ถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (10)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน ประกอบด้วย จำนวนห้ากลุ่มด้วยกัน ตัวแทนจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ ตัวแทนกลู่มสตรีจากนำ้ใสอำเภอมายอ ปัตตานี ตัวแทนกีรออาตีจากตะโละกาโป ตัวแทนกลองยาวจากนำ้ดำร่วมกับอาจารยและคณะทีมงานจากสำนักงานวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ต้อนรับ ผอ.ปรีชา ชนะกิจคำจร และคณะทีมงานจาก ศอ. บต. ลงพื้นที่เยี่ยม 7 องค์กรภาคประชาสังคมในอำเภอตากใบ

17 กรกฎาคม 2561
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  ผอ ได้ลงมาเยี่ยมเยียน พบปะ ถามข่าวคราว ปัญหาการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ท่านได้เปิดโอกาศให้ตัวแทนแต่ละองค์กรเสนอปัญหา รายงานความคืบหน้า เสนอแผนการพัฒนาในงวดต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านได้ให้ทุกขั้นตอนการจัดกิจกรรมต้องมีการสอดแทรกเรื่องการรักและสามัคคีกันทุกๆศาสนา ไม่แตกแยกกัน เพื่อให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คืนความสงบสุขเหมือนแต่ก่อน และทุกองค์กรก็ยืนยัยในการให้ความร่วมมือกัภาครัฐทุกกระบวนการ หลังจากนั้นก่อนลากลับท่านได้เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรูตามจุต่างๆในชุมชนของศูนย์เรียนรู้เศรษบกิจพอเพียงบ้านซีโปร์และให้คำแนะนำพร้อมด้วยกำลังใจทุกคนมีความสุขขอบคุณ ผอ ขอบคุณทุกคนสำหรับการพบปะในครั้งนี้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      เกิดความรัก ความใกล้ชิดกันที่ทางหน่วยเหนือไม่ได้ทิ้งกัน เกิดความรู้และแนวคิดใหม่ๆเมื่อมีการแลกเปลี่ยนกัน เกิดการเป็นกลุ่มก้อนและใกล้ชิดกันระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมที่ยังไม่รูจักกัน เกิดแนวทางการทำงานและขับเคลื่อนงานในทิศทางเดียวกันที่ชัดมากขึ้นเมื่อทางทีมงาน ศอ.บต ลงมาสัมผัสพื้นที่จริง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน ประกอบด้วย องค์กรภาคประชาสังคมในอำเภอตากใบจำนวน 7 องค์กรองค์กรละ5-10 คนส่วนองค์ศูนย์?เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ในฐานะเจ้าของบ้าน จำนวน 30 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

15 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมการบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการ บันทึกข้อมูลกิจกรรม บันทึกข้อมูลองค์กร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ  เกิดความสะดวกในการรายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนงานขององค์กรและการตรวจสอบของทางศอ.บต เกิดการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาสังคมกับศอ.บตอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น เกิดความชัดเจนในการทำงานมากขึ้น เกิดการกระตือรือร้นให้องค์กรภาคประชาสังคมก้าวทันกับเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยอาทิ การพิมพ์งาน การคีย์ข้อมูลเป็นต้น 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 200 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน ประกอบด้วย องค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(งบ 50 ล้าน)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

28 ธันวาคม 2560
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. รวบรวมเอกสารหลักฐานการเงินและใบลงทะเบียนของละกิจกรรมเรียบเรียงตามลำดับกิจกรรม
 2. รวบรวมรูปภาพทุกกิจกรรมแยกเป็นกิจกรรม และคัดเลือกภาพที่สวยๆ ชัดๆมาประกรบสรุปแต่ละกิจกรรม
 3. จัดทำคำนำ สารบันและรายงานกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 4. จัดทำสรุปกิจกรรมแต่ละกิจกรรมและสรุปภาพรวมกิจกรรม
 5. จัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน4เล่ม ส่งศอบต3เล่ม เกิบใว้ที่ศูนย์เรียน 1เล่ม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดองค์ความรู้ หลักวิธีการรวบรวมเอกสารหลักฐานสรุปโครงการให้กับทางราชการ  เกิดการประสานงาน การติดต่องาน การปรึกษากัน การแนะนำวิธีการ ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เกิดความรับผิดชอบและกระตือรือร้นของทีมงานที่จะต้องช่วยกันสรุปและรวบรวมเอกสารหลักฐาน เกิดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมรอบต่อไปในการจัดเตรียมเอกสารให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นเพื่อสดวกในการรวบรวมสรุปโดยเฉพาะใบเซ็นซื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และอีกอย่างหนึ่งคือรูภาพแต่ละกิจกรรมต้องแยกให้เรียบร้อย และสุดท้ายได้สรุปรูปเล่มจำนวน4 เล่มจัดส่ง ศอ.บต 3 เล่มเก็บใว้ที่ศูนย์1 เล่ม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน ประกอบด้วย ทีมงาน คณะกรรมการจัดโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,750.00 4,100.00 0.00 0.00 10,850.00

กิจกรรมที่ 9 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอต่อสาธารณชน

26 ธันวาคม 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  ช่วงเช้าของวันนี้เป็นช่วงเวลาของการเตรียมงานอย่างเข้ม หลังจากที่ทีมงานช่วยกันเตรียมตั้งแต่สองสามวันก่อนหน้านี้คือการจัดบู๊ทของแต่ละฐาน  งานเริ่มหลังเที่ยงเวลา 13 .00 น กิจกรรมแรกคือการประกวดฐานเรียนรู้เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเพื่อเป็นการแสดงความพร้อมทั้งในเรื่องของพื้นที่และตัวบุคคลคือทีมวิทยากรเอง ที่จะรองรับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนปอเนาะที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้วิชาชีพ ผู้มาศึกษาดูงาน ตลอดจนชาวบ้านเกษตรกรที่จะมาเรียนรู้ วิทยากรเข้าประจำฐานเมื่อทางฐานได้ส่งสัญญานถึงความพร้อมรับการประเมิน คณะกรรมการก็เริ่มเข้าชมฐานและรับฟังการบรรยายจากวิทยากร เราได้รับเกียรติจากทีม ศว.ชต มาเป็นกรรมการ เวทีก็เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆร่วมกับบรรยกาศการซักถามของคณะกรรมการ บวกกับผู้เข้าชมฐานก็เริ่มทยอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานก็เริ่มมีการตอบคำถามของวิยากรหลายคนแล้วหละ ทุกคนมีความสามัคคีกันช่วยกันในทีมตัวเองเต็มที่ พูดผิดบ้าง ทองแดงบ้าง บางทีมมีคำคมฝากด้วย ปลูกหญ้าปีนี้ ปีหน้าเลี้ยงวัว เป็นต้น เฮฮากันอย่างสนุกสนาน เมื่อเวลา 17 .45 น เป็นอันเสร็จสิ้นนภารกิจแรก คะแนนคงอยู่ในมือกรรมการเรียบร้อยแล้วหละ ทุกคนลุ้นๆอยู่       กิจกรรมต่อไปเริ่มประมาณเวลา 18.45 น เริ่มลงทะเบียนกันในเต๊น ไม่นานนักเสียงจากบนเวทีก็เริ่มบรรเลงด้วยการอ่านคำภีอัลกุรอานของนักเรียนปอเนาะ และหลังจากประธานโครงการได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและได้รายงานถึงความสำเร้จของงานแล้ว เวทีนี้เราได้รับเกียรติจากโต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดบ้านซีโปร์มาเป็นประธานในพิธี ท่านกล่าวชื่นชมและกล่าวให้โอวาสทั้งให้กำลังใจทุกๆคนพร้อมกล่าวนาซีฮัตลูกบ้านของท่านและผู้เข้าร่วมงานถึงปัญหายาเสพติด ปัญหาการศึกษาของลูกหลานและพ่อแม่ผู้ปกครองเอง ปัญหาความเป็นอยู่การทำมาหากิน อันเป็นต้นเหตุของปัญหาความไม่สงบของสามจังหวัดเรา จบท้ายด้วยดุอาห์อันทราบซึ้งที่ท่านได้ขอให้พระเจ้าทรงประทานให้กับพวกเราทุกคน อามีน อามีน  ลำดับต่อไปก็เป็นการประกวดแสดงของทีมงาน ผู้เข้าร่วมงาน และตาดีกาในละแวกใกล้เคียงในหัวข้อ อิสลามสร้างสันติ ทั้งทางด้านการศึกษาก็ดี การสร้างอาชีพกก็ดี หรือที่สำคัญการให้ลูกหลานหลุดพ้นยาเสพติดด้วยกรรมวิธีอันหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ ร่วมรณรงค์ให้ประชานชนทุกภาคส่วนร่วมเป็ภาคีเครื่อข่ายในการร่วมมือกับองค์กร ศอ.บต และภาครัฐในการช่วยกันให้บ้านเราสงบสุขด้วยมือเรา หลังจากการแสดงและกรรมการได้ประกาศ มอบรางวัลท่ามกลางเสียงโห่อันก้องกึกแล้ว บรรยกาศเงียบในช่วงประมาณหลังเที่ยงคืน เป้นเวลา 20 นาที อันเป็นสัญญานบ่งบอกถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของบ้านซีโปร์ ของอำเภอตากใบ ของจังหวัดนราธิวาส ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ปรากฏขึ้น นั่นก็คือ บรรยากาสการตะมีนดุอาห์ของท่านประธาน งานนี้เราได้รับเกยรติการสวดดุอาห์ปิดงาน เปิดชีวิตใหม่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งจากโต๊ะอิหม่ามประจำบ้านซีโปร์ ท่านอยู่ในงานจนเส็รจงานเลยทีเดียว  รู้สึกซาบซึ้ง รู้สึกเป็นเกียรติ รู้สึกดีใจกับการเปลี่ยนแปลง ขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกคน ขอบคุณหลายๆ เสียงขอบคุณของทีมงานเปล่งออกมาพร้อมๆกับจับมือกอดกับก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านด่้วยรอยยิ้มอันเต็มใบหน้า 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

      เกิดการประกาศเจตนารมระหว่างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง หน่วยงานในพื้นที่ องค์กรเอกชนต่างๆอาทิ ตาดีกา สถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงในการร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
      เกิดการประชาสัมพันธ์ในการเปิดบริการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์อย่างเป็นทางการและการขับเคลื่อนงานขององค์กรภาคประชาสังคมกับศอ.บต เกิดเครือข่ายทั้งทางด้านเครือข่ายองค์ขับเคลื่อนงานและเครือข่ายผู้เข้าร่วมรับบริการศูนย์เรียนรู้ 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน ประกอบด้วย ทีมงาน ทีมวิทยากร นักเรียนและครูตาดีกาจำนวน 10 โรงในละแวกใกล้เคียง นักศึกษาและครูสถาบันปอเนาะ ชาวบ้านทั้งหญิงและชายภายในและนอกหมู่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 17,750.00 0.00 0.00 2,000.00 19,750.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4 เตรียมสรุปบทเรียนภาพรวมโครงการ

20 ธันวาคม 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนและนำเสนอสะท้อนปัญหาและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นให้แต่ละกลุ่มสรุปภาพรวม  หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเตรียมซักซ้อมการแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะชน แบ่งบทบาทหน้าทีจัดเตรียมงานสรุป ตกลงวันเวลาและสถานที่จัดงานสรุป มีผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์งาน เชิญนักเรียน ครูตาดีกา สถาบันปอเนาะ เยาวชน ผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ ในละแวกตลอดจนประชาชนในและนอกหมู่บ้านเข้าร่วมชมงาน และการแสดง เพื่อให้สาธรณะชนในรับรู้ รับทราบและเข้าเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ และร่วมกันสร้างความสามัคคีปรองดองกัน ลดอบายมุข มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องและตรงกันอันเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อความสันติสุขของพวกเราทุกคน 
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความพร้อมที่จะประชาสำพันธ์ให้สาธารณชนได้ร่วมกันชม  รับรู้ รับทราบและร่วมกันมารับบริการ มาใช้ประโชน์ และที่สำคัญเพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมกันขับเคลื่อนงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง การประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่าย การรับมอบหมายหน้าที่ใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับชุมชน เกิดวิธีการหรือเทคนิคที่จะสื่อสารให้กับสังคมที่ไม่เอื้ออำนวยปัจจุบัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (80)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน ประกอบด้วย ทีมงานคณะกรรมการจัดโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,250.00 400.00 0.00 0.00 2,650.00

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมศึกษาดูงาน

18 ธันวาคม 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  หลังจากที่เราได้ฝึกอบรมวิทยกรแล้ว และ ก่อนที่เราจะมีการเปิดศูนย์เพือรับผู้เข้ารวมหรือ ขึ้นเวทีจริง เราอยากดูศูนย์เรียนรู้ทีเป็นรูปธรรมทีสมบูรณ์แบบเราเลยเลือก ศูนย์ศึกษาการและอยากสัมพัส พัฒนาพิกุลทอง เป็นสถานทีศึกษาดูงาน ในการงานครั้งนี้จะผิด จากรอบทั้วๆไปเพราะเราไม่ใช่จะดูแค่สถานทีหรือวิธีการทำการเกษตรหรือปลูกผักเพียงอยางเดียวแต่สิงทีเราต้องการด้วยก็ได้เทคนิดหรือวิธีการ การให้ความรู้ แก่ผู้มาดูงาน ตั้งแต่ต้นจนจบ คือตั้งแต่ลงจากรถ ถึงกลับบ้าน  เราได้ความรู้มาก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับสิ่งที่เหมือนหรือคล้ายกันระหว่างที่มาดูงานกับที่ศูนย์เรียนรู้ที่เราได้ปรับปรุงไปแล้วทั้งทางด้านปัจจัยที่เป็นวัตถุ การพูดจาของวิทยากร ตลอดจนองค์ความรู้ เกิดการตื่นตัวเมื่อได้พบได้ดูสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่ได้เกิดที่ศูนย์เรียนรู้ของเราและเกิดแผนในการพัฒนายกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง เกิดภาพฝันในใจทุกคนที่จะพัฒนาศุนย์เรียนรู้ของเราให้ดียิ่งกว่าตรงจุดที่เราดูแล้วมันไม่ผ่าน เกิดเครือข่ายขึ้นเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาให้กับเราอีกท่านหนึ่ง เกิดทัศนคติหรือแนวคิดใหม่ๆที่เราได้คิดตามที่วิทยากรแนะนำให้เรา

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (60)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 52 คน จากที่ตั้งไว้ 52 คน ประกอบด้วย ทีมงาน คณะกรรมการโครงการและทีมวิยากรอาสาสมัครประจำศูนย์เรียนรู้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 การสือสารข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มเป้าหมาย

17 ธันวาคม 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

      ร่วมกันสรุปบทเรียนกิจกรรมที่ทำแล้วครั้งครั้งที่3 เพื่อเปรียบเทียบถึงความก้าวหน้าของผลลัพท์ที่เกิดขึ้นและประเมินความคืบหน้าของการยกระดับพัฒนางาน ขั้นต่อไปก็เป็นการตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดของเอกสารหลักฐานโดยทีมงานที่เข้ารับการอบรมในด้านนี้กับ ศอ.บต เป็นผู้ช่วยกลั่นกรอง สรุปแล้วความใกล้เคียงของความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานต่างๆตลอดจนความตืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและความก้าวหน้าของผลลัพท์ทุกๆกิจกรรมก็กำลังปรากฏขึ้นเรื่อยๆแล้ว เราเหลืออีกไม่กี่กิจกรรมแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆซึ่งทุกคนคาดว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ประธานเน้นยำ้ให้ทกคนตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบโดยเฉพาะเหรัญญิกให้ตรวจสอบลายเซ็นให้ถูกต้องด้วย 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  เกิดความก้าวหน้าของผลลัพท์ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลกลุ่มเป้าหมายและชุมชนตลอดจนเกิดกับศูนย์เรียนรู์ เกิดความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดระหว่างจัดกิจกรรมที่ทำให้กิจกรรมเกิดผลลัพท์ที่ไม่สนองต่อวัตถุประสงค์โครงการ ความถูกต้องและสมบูรณ์ของงานเอกสารหลักฐานของแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ ความภาคภูมิใจและความมั่นใจของทีมงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้และความสันติสุขที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตกับบ้านเมืองโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่เราเรียกกันว่า สุดปลายด้ามขวานของเรา

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (60)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน ประกอบด้วย ทีมงานคณะกรรมการร่วมจัดโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,250.00 400.00 0.00 0.00 2,650.00

กิจกรรมที่ 6 อบรมเรื่องวิทยากรเศรษฐกิจ

13 ธันวาคม 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมการเป็นวิทยากรใช้เวลา 2 วัน  วันที่ 13-14  ธันวาคม  2560  การจัดกิจกรรมไม่ไช่แต่อบรมให้ความรู้อย่างเดียว  มีการแบ่งกลุ่มพรีเซ็นงาน ฝึกพูด ฝึกบรรยาย  เฮฮากันทุกกลุ่ม  และที่สำคัญไม่ไช่ฝึกบรรยายอยางเดียวแต่มันเป็นทั้งกระบวนการคือ ตั้งแต่การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม การเตรียมพื้นที่  การเตรียมและเสิร์ฟอาหารว่าง  การเตรียมอาหารกลางวัน  การติดตามผู้เข้ารวมอบรมเข้าชมตามฐานเรียนรู้ต่างๆ  ระหว่างเข้าพบวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ฝึกทั้งวิธีกร  วิทยากรกระบวนการ  วิทยากรบรรยาย  ในศาลาอเนกประสงค์  และวิทยากรประจำฐานเรียนรู้  ทุกฐานเรียนรู้ เน้นความสมัครใจตามประสาบ้านๆ  แบบเรียบง่ายสไตย์ปอเนาะซีโปร์  ทุกคนชอบและขอบคุณวิทยากรในครั้งนี้คือ  คุณนูรีศันย์  อูเซ็ง  บัณฑิต ศอบต  ต โตะเด้ง  สุไหงปาดี จ นราธิวาส ขอบคุณหลายๆครับ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดวิทยาอาสาสมัคร นักสาธิต เครือข่ายการต้อนรับ ทีมจัดเตรียมอาหารกลางวัน เสริฟอาหารว่าง ชุดบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมอบรม เรียนรู้ ฝึกทักษะอาชีพเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านมีความสุขในการเรียนรู้และจบหลักสูตรอย่างมีคุณภาพสามารถนำความรู้และวิชาต่างๆที่ได้รับจากฐานเรียนรู้ทุกฐานภายในศูนย์เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงกับครอบครัวและสามารถเป็นรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนต่อไปและที่สำคัญเพื่อเป็นแรงจูงใจใให้เกษตรกรเดินเข้ามาศึกษาและซักถามปัญหาในการทำงานตลอดจนมาขอรับปัจจัยการผลิตที่ทางศูนย์สามารถอนุเคราะห์ได้ ทุกๆครั้งที่มีปัญหาติดขัดในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความเป็นจิตอาสาให้กับลูกๆที่จะช่วยบริการให้กับเพื่อนๆ น้องๆ พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความต้องการสร้างอาชีพ  และปลูกฝักความรักใคร่ สามัคคีกันในการทำงานเป็นทีม ลดช่องว่างความหวาดระแวง เพิ่มความเป็นญาติพี่น้องกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยมิได้แบ่งแยกศาสนาซึ่งทางศูนย์เรียนรู้ก็ได้เปิดกว้างให้กับชุมชนไทยพุทธเข้ามาเรียนรู้วิถีความเป็นมุสลิมอันแท้จริงและทุกคนได้มีความใฝ่ฝันอยากให้มีกิจกรรมที่จะเชิญพี่น้องในพุธทในและนอกพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและพี่น้องมุสลิมเราก็ยินดีเข้าร่วมจัดกิจกรรมในชุมชนไทยพุทธด้วยถ้าสะดวกเพื่อสร้างความสบายใจ ความไว้วางใจ ระหว่างสองศาสนาในชุมชนเดียวกัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (40)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 51 คน จากที่ตั้งไว้ 51 คน ประกอบด้วย ทีมงาน คณะกรรมการโครงการและเยาวชนอาสาสมัครเป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00

ประชุมครั้งที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงาน

7 ธันวาคม 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมกันสรุปบทเรียนกิจกรรมที่ทำแล้วอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมรอบแรกเพื่อหาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีกในรอบต่อๆไป ทุกฝ่ายร่วมกันคลี่เอกสารหลักฐานหลังจากจัดกิจกรรมเพื่อให้ประธานและผู้รู้ช่วยกันตรวจดูว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือยัง ปรากกฎว่ามีเอกสารบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้อง จึงร่วมกันศึกษาวิธีการกรอกเอกสารใบสำคัญรับเงินที่จะเบิร์กเงินไปใช้ในการจัดกิจกรรม และร่วมกันแก้ไขเอกสารอื่นๆให้ถูกต้องสมบูรณ์ หลังจากนั้นก่อนปิดประชุมประธานได้เชิญให้ทุกฝ่ายได้นำเสนอและอธิบายแนวทางการดำเนินงานทุกอย่างทั้งที่ถูกต้องแล้วและที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ชัวว่าทุกคนเข้าใจ  การประชุมครั้งที่ทำให้ทุกคนตาสว่างมากยิ่่งขึ้น สุดท้ายประธานปิดประชุมและส่งท้ายด้วยประโยคว่า ผิดเป็นครู ขอบคุณครับ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมที่ได้จัดไปแล้วถูกประเมินความสำเร็จและถูกวิเคราะห์ตลอดจนสะท้อนปัญหา เกิดแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมรอบต่อไปเพื่อให้ผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้นได้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์หรือเกิดความเป็นไปได้ ความใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นอีอย่างหนึ่งในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสรุปกิจกรรมก็เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการลองผิดลองถูกของทีมงานภายใต้ปรัญชญา ผิดเป็นครู เป็นแนวทางในการยกระดับงานเนื่องจากเป็นงานชิ้นแรกสำหรับบางท่านและเป็นงานที่ยากสำหรับนักเรียนปอเนาะที่ไม่ได้จบปริญญาแต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็ทำงานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันงานให้บรรลุเป้า

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (30)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน ประกอบด้วย ทีมงาน คณะกรรมการโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,250.00 400.00 0.00 0.00 2,650.00

กิจกรรมที่8 ปรับฐานเรียนรู้ทั้ง 7 ฐาน

20 พฤศจิกายน 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

    กิจกรรมปรับปรุงฐานเรียนรูนั้นนับว่าเป็นกิจกรรมหลักของโครงการ เพราะทีมงานทุกคนมีเจตนารมที่จะยกระดับฐานเรียนรู้ที่น้องๆได้รวมพลังกันจัดตั้งขึ้นให้เป็นฐานเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานซึ่งสามารถเป็นทั้งห้องเรียนวิชาอาชีพต่างๆเช่น วิชาเลี้ยงแพะ วิชาเลี้ยงวัว วิชาเลี้ยงควาย วิชาปลูกหญ้าซิกแนลเลื้อยเป็นต้น และเป็นได้ทั้งศูนย์เรียนรู้ที่สามารถรองรับทุกภาคส่วนที่ประสงค์เข้ามาศึกษาดูงานตามฐานเรียนรู้ต่างๆ
    ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมนี้ มีดังนี้ เรามีฐานแปดฐานแต่ฐานที่ต้องปรับปรุงมีแค่เจ็ดฐาน ใช้เวลาฐานละ 3 วันรวม 21 วัน วันแรกของแต่ละฐานเป็นคาบทฤษฎี เช้าสำรวจและคำนวนจุดที่ต้องการปรับปรุง ช่วงบ่ายเรียนรู้วิธีการปรับปรุงแก้ไขแต่ละขั้นตอน ส่วนวันที่ 2 เป็นวันที่ทุกคนลงสนาม มีการแบ่งหน้าที่ทำงานตามสมัครใจและตามถนัดโดยทีมพี่เลี้ยงไม่ได้บังคับให้น้องเลือกเองว่าจะอยู่ในหมวดงานไหนของงาน และมีหัวหน้าทีมเป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนงานแต่ละจุดให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ บรรยกาศการทำงานก็มีการร้องเพลง ขับร้องเพลงอานาซีด กล่าวโต้ตอบเฮฮากันอย่างสนุกสนาน  ซึ่งใช้เวลาหนึ่งวันครึ่ง คือวันที่สามอีกครึ่งวัน ตอนเย็นวันที่สามเป็นช่วงเวลาสรุปการทำงานของน้องๆทีมงาน ทุกๆกิจกรรมก็จะหมุนเวียนกันไปจนครบทุกฐาน และวันสุดท้ายคือวันที่ 21 ช่วงบ่ายเราจะแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนทั้งกิจกรรมและสรุปกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          เกิดองค์ความรู้ ทักษาและเทคนิคด้านต่างๆในการวางแผนก่อนทำแต่ละชิ้นงานเช่นการคำนวนขนาดของเล็บหรือเท้าลูกแพะเพื่อเว้นระยะห่างของพื้นคอกแพะเพื่อไม่ให้ติดเท้าลูกแพะแต่ขณะเดียวกันต้องคำนวณขนาดของขี้แพะเพื่อให้จุและหล่นลงไปใต้คอกแพะอัตโนมัตเพื่อไม่ให้ติดอยู่บนคอกแพะโดยไม่จำเป็นต้องกวาด หมายถึงการคำนวณความกว้างของระยะห่างพื้นคอกแพะต้องคำนึงถึงสองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่เราได้บ่มเพาะในจิตวิญญาณอันบริสุทธ์ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังเกิดองค์ความรู้ในด้านอื่นๆเช่น ทักษะการก่อสร้าง การเก็บรักษาวัสดุอุกรณ์ต่างๆ การใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
          เกิดการยึดเหนี่ยวและการเชื่อมต่อกันในทุกๆด้าน ด้านองค์ความรู้กับการปฏิบัติอันเชิงประจัก การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่เป็นเด็กกับผู้ใหญ่ หน่วยงานกับชุมชน ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มองเห็นชัดที่บ่งบอกถึงความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนซึ่งเป็นกระบวนการที่ทุกคนเชื่อเหลือเกินว่านี่คือก้าวแรกของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มุ่งสู่ความสงบสุขอันยั่งยืน           เกิดฐานเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานที่เหมาะกับการเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนชนที่ชุมชนดูแลกันเองหรือที่เรียกกันว่าชุมชนเป็นเจ้าของ
     

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (70)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 51 คน จากที่ตั้งไว้ 51 คน ประกอบด้วย ทีมงาน คณะกรรมการ ทีมวิทยากรอาสาสมัครประจำศูนย์เรียนรู้ ร่วมกับพี่เลี้ยงที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเฉาะทางในส่วนของฐานเรียนรู้การปลูกหญ้า การเลี้ยงสัตว์ได้แก่ หัวหน้าศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโน๊ะในโครงการพระราชดำริ ฐานการปลูผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมักได้แก่เกษตรตำบลโฆษิต ฐานเรียนรู้ธนาคารขยะได้แก่ ผอ.รพสตบ้านโคกมือบา ในส่วนงานทั่วๆไปได้แก่ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ที่ถนัด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00

กิจกรรมที่ 4 จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

16 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมและจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการรวบรวมเอกสารประกอบการสรุปและที่จะใช้ในการนำเสนอ ใช้ในสำนักงานสำนักงานได้เตรียมใว้อย่างครบถ้วนเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงานและจัดกิจกรรม ที่สำคัญวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (20)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน ประกอบด้วย รองประธานที่ได้รับมอบหมายจากประธาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 550.00

กิจกรรมที่ 5 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการ

16 พฤศจิกายน 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการประชาสัมพันธ์ โครงการให้ชุมชนได้รับทราบถึงที่มาของงบประมานและวัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบคุณหัวหน้าศิรพงค์ ที่ท่านได้ให้เกียรต์มาเป็นประธานในพิธี ในงานนี้มีหลายส่วนและหลายหน่วยงาน  เช่นสำนักงานเอกชนอำเภอตากใบ  หน่วยในพื้นที่  อ.บ.ต  กศน. ตากใบ  หน่วยงานปศุสัตว์ในโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมเป็นเกียรติและพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารวมและคณะทีมงานขับเคลื่อนโครงการและพร้อมเป็นพี่เลียงในการขับเคลีอนโครงการใหั้บรรจุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ทั้งทางด้านให้คำแนะ ความรู้ และปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่สามารถช่วยได้  หลังจากนั้นท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกคน เข้าชมฐานเรียนรู้ที่ทางศูนย์เรียนรู้ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้สมบูรณ์ พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข และให้กำลังใจทุกคน ก่อนกระจายกันกลับบ้านก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนาน ขอบคูณครับ      

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งแต่ทีมงานจัดกิจกรรม น้องๆนักเรียนปอเนาะนูรุลฟาลาฮ พ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าใจที่มาของโครงการ รู้ถึงเจตนารมขององค์กรภาคประชาสังคมร่วมกับ ศอ.บต ที่จะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทุกฝ่ายพร้อมใจที่จะขับเคลื่อนงาน ร่วมกันแก้ไขและพัฒนาให้บ้านเมืองเราสงบสุขด้วยแนวทางสันติวิธีโดยการสอดแทรกในทุกกระบวนการ ทุกกิจกรรมเรื่องการเข้าใจตรงกัน การรักใคร่สามัคคีกัน การไม่แบ่งแยกศาสนา การไม่ทะเลาะ ไม่ฆ่ากันตลอดจนการปลูกฝังความเชื่อที่ถูกต้องให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ และร่วมรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสร้างอาชีพให้ครอบครัวและบุตรหลานให้มีรายได้พอมี พอกินอันเป็นต้นทุนหลักของความสงบสุขของบ้านเมืองและที่รู้สึกภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือทุกหน่วยงานพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์พร้อมๆกัน ในขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมทุกคนทั้งแขกผู้มีเกียรติตลอดจนประธานในพิธีใด้ชมและได้เห็นถึงความตั้งใจของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ร่วมกับสถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฟาลาฮบ้านซีโปร์ที่ร่วมกันจัดตั้งฐานเรียนรู้ตั้งแต่การสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีคือกระบวนการการเรียนการสอนในสถาบันปอเนาะที่มีทั้งสามัญ ศาสนา และวิชาอาชีพจนถึงขั้นกระบวนการฝึกทักษะการประกอบอาชีพคือฐานเรียนรู้ที่ทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมรองรับเยาวชนและชาวบ้านที่พร้อมจะฝึกอาชีพเน้นการปฏิบัติจริงด้านอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนา การปลูกหญ้า การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และฐานเรียนรู้การจัดการชุมชนด้านสุขภาพคือการจัดการขยะอย่างถูกวิธี การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนทุกกระบวนการมีการขับเคลื่อนงานโดยเยาวชนเป็นแกนหลัก

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (20)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 87 คน จากที่ตั้งไว้ 87 คน ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนและคณะทำงาน 35 คน เกษตรกร 37 คน เจ้าหน้าที่รัฐ 15 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,750.00 0.00 0.00 500.00 6,250.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 การวางแผนการดำเนินงาน

10 พฤศจิกายน 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประธานและรองประธานได้ชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสุงค์โครงการ งบประมาณ วิธีการและขั้นตอนการเบิรกจ่าย การจดบันทึกและการเตรียมหลักฐานต่างๆเพื่อเตรียมสรุปแต่ละกิจกรรมและสรุปภาพรวมตามลำดับอย่างละเอียด ร่วมวางแผนการทำงาน แบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน นัดสรุปกิจกรรมรอบนี้หลังจากจัดกิจกรรม หลังจากนั้นให้แต่ละคนกล่าวสะท้อนประเมินความพร้อมของตัวเองในการทำหน้าที่ของตัวเองที่อาสารับผิดชอบ การประชุดครั้งนี้ถือว่าครั้งแรกก่อนเริ่มกิจกรรมเห็นทุกคนมีพลังกันทุกคน อันไหนที่ไม่เข้าใจก็ซักถามแต่ตอบกันอย่างเฮฮาและเป็นกันเอง ทุกคนพร้อมที่จะเดินทางไปในทิศทางเดียวกันครับขอบคุณครับ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมงานพร้อมรับหน้าที่ในการดำเนินงานตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายเต็มไปด้วยความเข้าใจ เข้าถึงตั้งแต่สภาพปัญหา ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตลอดจนงบประมาณดำเนินโครงการ ตามข้อตกลงเดินตามตารางแผนการดำเนินงานที่ได้นัดแนะจัดกิจกรรม ถอดบทเรียน แก้ไขปรับปรุง วิเคราะห์ผลลัพท์ตลอดจนสรุปบทเรียนแต่ละกิจกรรมและสรุปภาพรวมทั้งกิจกรรม 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (10)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน ประกอบด้วย ทีมงาน คณะกรรมการโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,250.00 400.00 0.00 0.00 2,650.00

กิจกรรมที่ 3 ค่าเดินทางและติดต่อประสานงาน

1 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1-พ.ย-60  ได้เบริกเงินเป็นค่าเดินทางไปประฐมนิเทคโครงการใหม่  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  ยะลา
15-พ ย-60 ได้เบริกเงินค่าเป็นเดินทางซึ่งได้เดินทางไปรับเช็คโครงการ  ณ ศอบต  จ ยะลา
15-พ ย-60 ได้เบริกเงินเป็นเดินทางซึ่งได้เดินทางไปปรับแก้โครงการ  ณ  ศอบต  จ ยะลา 15-พ ย-60 ได้เบริกเงินเป็นค่าเดินทางซึ่งได้เดินทางไปส่งโครงการ  ณ  ศอบต  จ  ยะลา 31-ธ ค-60 ได้เบริกเงินเป็นค่าเดินทางซึ่งได้เดินทางไปส่งรายงานสรุปโครงการจำนวน 3 เล่ม  ณ ศอบต  จ ยะลา
15-พ ย-60 ได้เบริกเงินเป็นค่าประสานงานตอน ปรับปรุงแก้ไขโครงการ 15-พ ย-60 ได้เบริกเงินเป็นค่าติดต่อประสานโครงการ 15-พ ย-60 ได้เบริกเงินเป็นค่าประสานงานปฐมนิเทศโครงการ 30-พ ย-60 ได้เบริกเงินเป็นค่าอินเตอร์เน็ต 17-ธ ค-60 ได้เบริกเงินซึ่งเป็นค่าติดต่อประสานงานและค่าส่งแฟ็กไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์พิกุลทอง
30-ธ ค-60 ได้เบริกเงินซึ่งเป็นค่าติดต่อประสานงานส่งรายงานสรุปโครงการ   

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดช่องทางที่สามารถเดินทางไปติดต่องาน ขับเคลื่อนงาน เชื่อมต่อการทำงานระหว่างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์กับ ศอ.บต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกิดกระบวนการติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานจัดกิจกรรมซึ่งเป็นทีมงานหลักกับ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านหรือระหว่างองค์กรณ์ภาคประชาสังคมที่เป็นเครือข่ายภายในอำเภอ นอกอำเภอ ตลอดจนหน่วยงานหลักหรือแม่งานคือ ศอ.บตในการช่วยผลักดันงานให้ทุกอย่างขับเคลื่อนเข้าสู่กระบวนการต่างๆอันเป็นภาพที่สามารถมองเห็นหนทางแห่งความสำเร็จของผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อสนองวัตถุประสงค์และความตั้งใจของโครงการทุกประการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (30)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน ประกอบด้วย ส่วนหนึ่งของทีมงาน คณะกรรมการ ที่เป็นตัวแทนในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00