เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
ประเภทโครงการ/ประเด็นงาน ประเด็นที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมตาดีกาต ยะต๊ะ
วันที่อนุมัติโครงการ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณโครงการ 196,450.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 500 คน
กลุ่มเป้าหมายหลักในโครงการ

นักเรียนตาดีกาในตำบล ยะต๊ะ จำนวน 500 คน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย วาฮะดีมูเละ
รายชื่อคณะทำงาน ? 1. นาย วาฮะ ดีมูเละ 2.นาย อิบรอเฮง เลาะตะโละ3.นาย กอเซ็มโซดาริ 4. นายบูรฮันบือแน5. นายอาหามะอามีชา6.นายไอดีลงชา 7. นายอารีฟีสะกะแย
พื้นที่ดำเนินการ ตาดีการูรูลฮีดายะห์ม.5 ต ยะต๊ะอ รามันจ ยะลา และ ตาดีกาดารูลนาอีม ม.3ต ยะต๊ะ อ รามันจ ยะลา
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 196,450.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 196,450.00

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

สภาพข้อเท็จจริงผู้เรียนตาดีกาส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๘-๑๕ ปีมีความสุ่มเสียงต่อการชักจูงไปในทางที่ไม่ดีเกิดความเข้าใจผิดในหลักศาสนาและวัฒนธรรมและจารีดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น การปลูกฝั่งหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่ถูกต้อง จึงมีความจำเป็นเพื่อเตรียมวัยเด็กเข้าสู่วัยเยาวชนที่ดีในอนาคต เสริมสร้างทรัพยกรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้สังคมและชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แท้จริง ๒. เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ผู้เรียนในชุมชนไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด ๓. เพื่อสร้างอนาคตให้เยาวชนที่ดีในวันข้างหน้า ๔. เพื่อสร้างจิตสำนิกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอิสลามอย่างถูกต้อง ๕. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงหลักการศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม ๖. เพื่อสร้างชุมชนและสังคมให้เกิดความสันติสุข

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
27 ก.ย. 60 ทำความเข้าใจคณะทำงานและเตรียมความพร้อม 20 3,600.00 3,600.00
1 ต.ค. 60 ประชุมวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมอบรม รุ่นที่ 1 20 3,600.00 3,600.00
14 ต.ค. 60 - 15 มี.ค. 61 จัดกิจกรรมอบรมตามแผนโครงการฯ รุ่นที่ 1 250 88,400.00 88,400.00
21 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนของกิจกรรมรุ่นที่ 1 20 3,000.00 3,000.00
28 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน 20 3,600.00 3,600.00
4 - 5 พ.ย. 60 จัดกิจกรรมอบรมตามแผนโครงการฯ รุ่นที่ 2 250 83,750.00 83,750.00
11 พ.ย. 60 ประชุมคณะทำงาน 20 10,500.00 10,500.00
18 ธ.ค. 60 เวทีปิดโครงการ 100 0.00 0.00
รวม 700 196,450.00 8 196,450.00

ไฟล์เอกสาร

ลำดับวันที่ส่งเอกสารชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 31 ส.ค. 2561 (คกป).ตาดีกา (.pdf) ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ ดาวน์โหลด

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 15:13 น.