คน(ใต้)สร้างสุข happy network

อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น

วันที่ทำกิจกรรม
(ตามแผน)
รายชื่อกิจกรรมตามแผนที่วางไว้งบประมาณ
(บาท)
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
บันทึกกิจกรรมรายงานช้า
(วัน)
1 27 ก.ย. 60 ทำความเข้าใจคณะทำงานและเตรียมความพร้อม 3,600.00 3,600.00 more_vert
2 1 ต.ค. 60 ประชุมวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมอบรม รุ่นที่ 1 3,600.00 3,600.00 more_vert
3 14 ต.ค. 60 - 15 มี.ค. 61 จัดกิจกรรมอบรมตามแผนโครงการฯ รุ่นที่ 1 88,400.00 88,400.00 more_vert
4 21 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนของกิจกรรมรุ่นที่ 1 3,000.00 3,000.00 more_vert
5 28 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน 3,600.00 3,600.00 more_vert
6 4 พ.ย. 60 - 5 พ.ย. 60 จัดกิจกรรมอบรมตามแผนโครงการฯ รุ่นที่ 2 83,750.00 83,750.00 more_vert
7 11 พ.ย. 60 ประชุมคณะทำงาน 10,500.00 10,500.00 more_vert
8 18 ธ.ค. 60 เวทีปิดโครงการ 0.00 more_vert

เวทีปิดโครงการ

18 ธันวาคม 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอผลงานสู่สาธารชน ปิดโครงการและจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปิดโครงการ สาธารณชนได้รับรู้ผลการดำเนินกิจกรรม และได้ความรู้จากการเสวนา

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน ประกอบด้วย คณะทำงานภาคีเครือข่าย

ประชุมคณะทำงาน

11 พฤศจิกายน 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนของกิจกรรมรุ่นที่  2 และวางแผนกิจกรรมปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รับรู้ผลการดำเนินงาน รับรู้ปัญหาอุปสรรคการกิจกรรม 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน ประกอบด้วย คณะทำงาน

จัดกิจกรรมอบรมตามแผนโครงการฯ รุ่นที่ 2

4 พฤศจิกายน 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดกิจกรรมฐาน ชมวิดิทัศน์ รับฟังบรรยายพิเศษ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 250 คน จากที่ตั้งไว้ 250 คน ประกอบด้วย นักเรียนของศูนย์ตาดีกาเป้าหมาย

ประชุมคณะทำงาน

28 ตุลาคม 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุดจัดทำแผนการจัดกิจกรรมอบรมรุ่นที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มีความรู้ความเข้าในกิจกรรม
-วางแผนการดำเนินกิจกรรม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน ประกอบด้วย คณะทำงาน

ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนของกิจกรรมรุ่นที่ 1

21 ตุลาคม 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา ประเมินผล และรายงานสรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รับรู้ถึงผลการดำเนินการงานที่ผ่านมา รู้ถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานครั้งต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน ประกอบด้วย คณะทำงาน

จัดกิจกรรมอบรมตามแผนโครงการฯ รุ่นที่ 1

14 ตุลาคม 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พิธีเปิดโครงการและดำเนินการอบรมรุ่นที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความรู้ความเข้าใจ ได้จากการอบรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 250 คน จากที่ตั้งไว้ 250 คน ประกอบด้วย นักเรียนของศูนย์ตาดีกา

ประชุมวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมอบรม รุ่นที่ 1

1 ตุลาคม 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำแผนการดำเนินงานในกิจกรรมอบรม รุ่นที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความเข้าใจในกิจกรรม และวิธีการดำเนินงานกิจกรรมอย่างเป็นระบบ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน ประกอบด้วย คณะทำงาน 20 คน

ทำความเข้าใจคณะทำงานและเตรียมความพร้อม

27 กันยายน 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ทำความเข้าใจคณะทำงาน
 2. แต่งตั้งคณะทำงาน
 3. เสนอแนวคิดการจัดอบรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เข้าใจในโครงการ และการดำเนินงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน ประกอบด้วย คณะทำงาน 20 คน