เครือข่ายคนสร้างสุข happy network

อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น

เวทีปิดโครงการ

18 ธันวาคม 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเสนอผลงานสู่สาธารชน ปิดโครงการและจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปิดโครงการ สาธารณชนได้รับรู้ผลการดำเนินกิจกรรม และได้ความรู้จากการเสวนา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานภาคีเครือข่าย

ประชุมคณะทำงาน

11 พฤศจิกายน 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนของกิจกรรมรุ่นที่  2 และวางแผนกิจกรรมปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รับรู้ผลการดำเนินงาน รับรู้ปัญหาอุปสรรคการกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

จัดกิจกรรมอบรมตามแผนโครงการฯ รุ่นที่ 2

4 พฤศจิกายน 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดกิจกรรมฐาน ชมวิดิทัศน์ รับฟังบรรยายพิเศษ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 250 คน จากที่ตั้งไว้ 250 คน
ประกอบด้วย

นักเรียนของศูนย์ตาดีกาเป้าหมาย

ประชุมคณะทำงาน

28 ตุลาคม 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุดจัดทำแผนการจัดกิจกรรมอบรมรุ่นที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-มีความรู้ความเข้าในกิจกรรม
-วางแผนการดำเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนของกิจกรรมรุ่นที่ 1

21 ตุลาคม 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา ประเมินผล และรายงานสรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รับรู้ถึงผลการดำเนินการงานที่ผ่านมา รู้ถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานครั้งต่อไป

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

จัดกิจกรรมอบรมตามแผนโครงการฯ รุ่นที่ 1

14 ตุลาคม 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พิธีเปิดโครงการและดำเนินการอบรมรุ่นที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความรู้ความเข้าใจ ได้จากการอบรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 250 คน จากที่ตั้งไว้ 250 คน
ประกอบด้วย

นักเรียนของศูนย์ตาดีกา 

ประชุมวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมอบรม รุ่นที่ 1

1 ตุลาคม 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำแผนการดำเนินงานในกิจกรรมอบรม รุ่นที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความเข้าใจในกิจกรรม และวิธีการดำเนินงานกิจกรรมอย่างเป็นระบบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 20 คน

ทำความเข้าใจคณะทำงานและเตรียมความพร้อม

27 กันยายน 2560
ชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะชมรมตาดีกา ต.ยะต๊ะ
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ทำความเข้าใจคณะทำงาน
 2. แต่งตั้งคณะทำงาน
 3. เสนอแนวคิดการจัดอบรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เข้าใจในโครงการ และการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 20 คน