เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

8 ตุลาคม 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงนิทรรศการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความร่วมมือจากนายอำเภออบันนังสตามาเป็นประธานในพิธี มีผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ตัวแทนศอ.บต.  ผู้อำนาวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ตลอดถึงทหาร  ตำรวจและประชาชนมาร่วมกิจกรรมนี้อย่างคับคั่ง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน ประกอบด้วย นักเรียน ประชาชน ชาวบ้านกม.26ในและประชาชนในอำเภอบันนังสตา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
45,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 245,000.00

การแสดงศิลปะท้องถิ่นพื้นบ้าน

7 ตุลาคม 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนต่างให้ความสนใจรวมถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิมต่างก็ให้ความสนใจในงานครั้งนี้ด้วยครับ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (70)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 750 คน จากที่ตั้งไว้ 750 คน ประกอบด้วย นักเรียน ประชาชน ชาวบ้านกม.26ในและประชาชนพื้นที่อำเภอบันนังสตา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
79,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,500.00