เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง)

กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

20 เมษายน 2561
Admin_aeAdmin_aeเมื่อ 20 เม.ย. 2561 17:17:03
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายสะแปอิง ยะปา เมื่อ 23 เม.ย. 2561 11:09:46 น.
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

โปรเตอร์ชนะเลิศ ประเด็นที่ 5 กลุ่มโรงเรียนชาวนาอำเภอแว้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โปรเตอร์ชนะเลิศ ประเด็นที่ 5 กลุ่มโรงเรียนชาวนาอำเภอแว้ง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 1 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

12 เมษายน 2561
นายสะแปอิง ยะปานายสะแปอิง ยะปาเมื่อ 23 เม.ย. 2561 11:10:40
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายสะแปอิง ยะปา เมื่อ 23 เม.ย. 2561 11:12:38 น.
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 1 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน ประกอบด้วย กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

12 เมษายน 2561
นายสะแปอิง ยะปานายสะแปอิง ยะปาเมื่อ 23 เม.ย. 2561 11:10:41
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายสะแปอิง ยะปา เมื่อ 23 เม.ย. 2561 11:18:44 น.
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (100)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 1 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน ประกอบด้วย กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00