บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
10 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAdmin_aeAdmin_aeเมื่อ 10 สิงหาคม 2561 13:40:00
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 23 สิงหาคม 2561 06:24:00 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

 • photo
  • photo
   • photo

    กิจกรรมหลัก :

    คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
    วัตถุประสงค์

    ประชุมคณะทำงาน

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    คณะทำงานโค

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    ประชุมคณะทำงาน โครงการ

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 7 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    คณะทำงานและเครือข่าย

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    • แนะประชุมคณะทำงาน
    • แนวทาง เครื่องมือ
    • กรอบเนื้อหาและหลักสูตร
    • กรอบเวลาการทำงาน
    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    สรุปกรอบการทำงาน

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    -

    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

    -

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

    -

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    -

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
    -