งานบริหารโครงการเครือข่ายนักประเมิน (ตัวอย่างสำหรับทดสอบ)

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

10 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น.
Admin_aeAdmin_aeเมื่อ 10 ส.ค. 2561 13:40:00
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 23 ส.ค. 2561 06:24:00 น.
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • แนะประชุมคณะทำงาน
  • แนวทาง เครื่องมือ
  • กรอบเนื้อหาและหลักสูตร
  • กรอบเวลาการทำงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปกรอบการทำงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน ประกอบด้วย คณะทำงานและเครือข่าย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00