รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง 61-00-6397
รหัสโครงการ 61-00-63
ชื่อโครงการ โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล
ชุดโครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
คณะทำงาน ? ดร.เพ็ญ , เยาวลักษณ์ , สุทธิพงษ์
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 กรกฎาคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2562
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 50
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
 • นักติดตาม ประเมินผลงานฯ ภาคใต้ จำนวน 25 คน
 • นักติดตาม ประเมินผลงานฯ ภาคเหนือ จำนวน 25 คน
พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • pongthep sutheravutpongthep sutheravut (Owner)  
 • yaowalakyaowalak (Owner)  
 • Admin_aeAdmin_ae (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 0.00
2 1 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 0.00
3 1 มี.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562 0.00
รวมงบประมาณ 0.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

หลักการและเหตุผล

. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม
ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยมีการจัดสรรทุนให้กับภาคีผู้รับทุนในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ประมาณปีละ 2,000-3,000 โครงการ ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า พันธกิจของ สสส. จะสำเร็จได้ต้องอาศัยผลงานของโครงการทั้งหมดที่ภาคีดำเนินการ ดังนั้น การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการจึงมีความสำคัญอย่างสูง เพราะข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือจะสามารถใช้แสดงต่อสาธารณชนถึงความสำเร็จ ความรับผิดชอบ ตลอดจนความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจและการใช้จ่ายงบประมาณในการสนับสนุนแผนงาน/โครงการต่างๆ อีกทั้ง ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเท่านั้นที่จะสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและการนำไปขยายผลต่อไปได้

  ฝ่ายติดตามและประเมินผลซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของสำนักงาน จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆในระดับพื้นที่ เช่น ระดับภาค หรือ ระดับเขตสุขภาพ โดยการพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของนักประเมินในด้านการ ติดตามและประเมินผลโครงการของ สสส. ให้ตระหนักและเข้าใจวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ ทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อทำให้โครงการเหล่านั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดเป็นข้อมูล/องค์ความรู้/ข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยน/ขยายผลกับนักประเมินผลในภาคอื่นๆต่อไปได้

  ทั้งนี้โครงการนี้เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อภาคีเครือข่ายผ่านกระบวนการเพิ่มศักยภาพทำให้

 1. สามารถออกแบบการติดตามประเมินผล แผนและชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. มีทักษะในการทำงานการติดตามประเมินผล แผนและชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
 3. สามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้รับผิดชอบโครงการติดตามประเมินผล
 4. สามารถสร้างทีมนักการติดตามประเมินผลในพื้นที่ และสามารถจัดการพัฒนาศักยภาพเรื่องการติดตามประเมินผลให้กับเครือข่ายในพื้นที่
 5. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลออนไลน์

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ นักติดตามประเมินผลงานฯ
 • มีหลักสูตรอบรม นักติดตามประเมินผลงานฯ อย่างน้อย 1 หลักสูตร
 • มีนักติดตามประเมินผลงานฯ ในพื้นที่ จำนวน 50 คน

วัตถุประสงค์โดยอ้อม

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการพัฒนาคน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการปรับสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ปัญหา เรื่องการสร้างกลไกในชุมชน

กิจกรรมหลัก

วันที่ทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 งานกลาง - คณะทำงาน 10.00 10 3 3.00 2 -
10 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 10 - -
23 ส.ค. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของหลักสูตร 10 - -
31 ส.ค. 61 งานกลาง - คณะทำงาน 4 - -
2 ภาคใต้ 10.00 25 2 2.00 - -
9 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม 9 - -
10-12 ก.ย. 61 จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ครั้งที่ 1 25 - -
3 ภาคเหนือ 10.00 25 1 1.00 - -
19-21 ต.ค. 61 จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 25 - -
รวม 30.00 60 6 6.00 2 0.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (30.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (6.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (30.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 05:52 น.