ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

10 สิงหาคม 2561
Admin_aeAdmin_aeเมื่อ 23 ส.ค. 2561 06:28:59
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 19 ก.พ. 2562 16:31:04 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • แนะนำคณะทำงาน ภาคเหนือ และภาคใต้
 • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำงาน
 • กำหนดแนวทาง เครื่องมือ ที่ใช้
 • กำหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรฯ
 • กำหนดกรอบเวลาการทำงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กำหนดหน้าที่รับผิดชอบการทำงาน ในแต่ละด้าน
 • ได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรฯ และกรอบเวลาการทำงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของหลักสูตร

23 สิงหาคม 2561
Admin_aeAdmin_aeเมื่อ 23 ส.ค. 2561 13:07:50
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 19 ก.พ. 2562 16:33:36 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของหลักสูตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ครั้งที่ 1

10 กันยายน 2561
Admin_aeAdmin_aeเมื่อ 25 ก.ย. 2561 16:36:05
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 10 ต.ค. 2561 13:52:32 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

19 ตุลาคม 2561
Admin_aeAdmin_aeเมื่อ 10 พ.ย. 2561 22:42:51
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม

8 กันยายน 2561
Admin_aeAdmin_aeเมื่อ 4 ธ.ค. 2561 09:48:35
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 19 ก.พ. 2562 16:50:01 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00