เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

รายชื่อนักติดตาม ภาคเหนือ

รายชื่อนักติดตามภาคเหนือฯ

 1. พิษณุโลก
  • ผศ.ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ อาจารย์พิเศษ ม.นเรศวร (มรภ.เลย)
  • ดร.สิริกร ชาคำมูล ม.พิษณุโลก
  • นพดล พุ่มยิ้ม สปสช.เขต2  พิษณุโลก
 2. กำแพงเพชร
  • อ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ มรภ.กำแพงเพชร
 3. พิจิตร
  • ดร.ชัยณรงค์  สังข์จ่าง สสจ.พิจิตร
 4. สุโขทัย
  • ดร.กาญจน์สิริรักษา บุญเปี่ยม สถาบันการพลศึกษา สุโขทัย
 5. ตาก
  • อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ มรภ.กำแพงเพชร (แม่สอด)
 6. เพชรบูรณ์
  • ดร.ภูมินทร์ คำหนัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี
 7. อุตรดิตถ์
  • ดร.ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชยฺ มรภ.อุตรดิตถ์
 8. นครสวรรค์
  • ผศ.ดร.วรพจน์  วงษ์รอด มรภ.นครสวรรค์
 9. อุทัยธานี
  • ผศ.ดร.วรรณภัทร  ใจเอื้อ มรภ.นครสวรรค์
 10. เชียงใหม่
  • อ.ปวีณา  ยศสุรินทร์ วิทยาลัยพยบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • ดร.วิชุลดา มาตันบุญ สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่
 11. ลำพูน
  • อ.วันเพ็ญ พรินทรากูล สถาบันวิจัยหริกุญชับย มจร.ลำพูน
 12. ลำปาง
  • ดร.ณัฐ  ชาคำมูล มรภ.ลำปาง
  • ดร.พัฒนา นาคทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
 13. เชียงราย
  • ดร.เสถียร  ฉันทะ มรภ.เชียงราย
  • นายนิรันดร์ แปลงคำ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย
  • ดร.สำราญ เชื้อเมืองพาน สสอ.แม่ลาว
 14. พะเยา
  • ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ม.พะเยา
 15. แพร่
  • อ.ศิริพร พันธุลี ม.แม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
  • อ.เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ นักวิชาการอิสระ (สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่)
 16. น่าน
  • ดร.มาโนชญ์ ชายครอง นักวิชาการอิสระ (อ.พิเศษวิทยาลัยชุมชนน่าน)
  • ดร.วิชาภรณ์ คันทะมูล สสอ.ปัว จ.น่าน
 17. แม่ฮ่องสอน
  • นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ นักวิชาการอิสระ  (เคยปฏิบัติงาสถาบันวิจัยทางสังคม มช. มาก่อน)