เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

รายชื่อนักติดตาม ภาคใต้

 1. ชุมพร
  • นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
  • ดร.มัลลิกา สุบงกฏ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
  • อ.อำนาจ รักษาพล (อ.อ่ำ) ม.แม่โจ้ จ.ชุมพร
 2. ระนอง
 3. พังงา
  • ดร.อุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ สสจ.พังงา
 4. สุราษฏร์ธานี
  • ดร.คชาพล นิ่มเดช สสจ.สุราษฏร์
  • ดร.ดุริยางค์
  • ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  • ดร.ประวิตร
  • ดร.อารยา
 5. ภูเก็ต
  • อ.วิโรจน์
  • ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  • ดร.อภิรมย์  พรหมจรรยา ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 076-27-6845
 6. กระบี่
  • นายประวิช นศ.ป.โท สจรส.ม.อ.
  • นางสาวฐิติชญา บุญโสม นักศึกษา ป.เอก/ท่องเที่ยวชุมชนกระบี่
 7. นครศรีธรรมราช
  • ดร.กอรปกมล ศรีภิรมย์ ม.วลัยลักษณ์
  • อ.ชุติมา รอดเนียม ม.วลัยลักษณ์
  • นายยุทธนา หอมเกตุ นักศึกษา ป.เอก/สสจ.นครศรีฯ
 8. พัทลุง
  • นายเสงี่ยม ศรีทวี
  • นายสมนึก นุ่นด้วง
  • นายถาวร คงศรี
  • ทีม ม.ทักษิณ
 9. ตรัง
  • นายเชภาดร จันทร์หอม ท่องเที่ยวชุมชน ตรัง
  • อ.มาฆะฤกษ์ ชูช่วย ม.ราชภัฏสวนดุสิต ตรัง
  • อ.นบ ศรีจันทร์   ม.ราชภัฏสวนดุสิต ตรัง
  • อ.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ์   ม.ราชภัฏสวนดุสิต
  • ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
  • อ.พรพรหม เสียงสอน     ม.ราชภัฏสวนดุสิต
 10. สตูล
  • ดร.บี
  • ดร.สุทัศน์
 11. สงขลา
  • ดร.มุมตาส มีระมาน ม.ราชภัฏสงขลา
  • ดร.ภารดา อุทโท ม.ราชภัฏสงขลา
  • ดร.ลำไย
  • นายอาหมัด หรีขาหลี
  • นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
 12. ปัตตานี
  • ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก   ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • ผศ.ณชพงศ์ จันจุฬา   ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • อ.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์   ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • ดร.ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ  ม.ฟาฏอนี
  • นายสัญญา แพทย์จะเกร็ง
  • ผศ.มะดาโอะ ปูเตะ ม.ฟาฏอนี (รปศ.)
 13. ยะลา
  • ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ ม.ราชภัฏยะลา
  • xx วิทยาลัยพยาบาล ยะลา
 14. นราธิวาส
  • อ.อิบรอฮิม สารีมาแซ   ม.นราธิวาสราชนครินทร์
  • อ.พัชนี ตูเล๊ะ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
  • นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
  • นางเพียงกานต์ เด่นดารา
  • นางนิมนต์ หะยีนิมะ