ประชุมวางแผนเศรษฐศาสตร์ PA และวางแผนเว็บไซต์

20 กันยายน 2561
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 8 พ.ย. 2561 16:41:48
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 8 พ.ย. 2561 16:52:01 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนการประเมินเศรษฐศาสตร์ PA และออกแบบระบบเว็บไซต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประเมินเศรษฐศาสตร์ PA
1. ต้นทุนทางตรง
- ตรง / ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ - ตรง / ค่าใช้จ่ายไม่ใช่ทางแพทย์
2. ต้นทุนทางอ้อม / ผลิตภาพที่สูญเสีย

จุดหมาย : เพิ่ม PA / ลดอ้วน > สถานการณ์ > จุดหมาย
สถานการณ์ PA ในประเทศไทย เป้าหมายตั้งไว้ 80 %
1. PA ในเด็ก 64.8 %
2. PA ในวัยทำงาน 75.8 %
3. PA ในผู้สูงอายุ 68.5 %

ยุทธศาสตร์ PA
1. เพิ่ม PA 3 ส่วน
- เด็ก - วัยทำงาน
- ผู้สูงอายุ

 1. เกิด PA / 4 setting

- บ้าน
- โรงเรียน
- ที่ทำงาน
- ชุมชน

ลักษณะ PA
1. กิจวัตรประจำวัน : ลักษณะงาน
2. การเดินทาง : เดิน/จักรยาน 3. กิจกรรมนันทนาการ / กีฬา / ออกกำลังกาย : Active play , Excers , sport

 • บางโครงการจัดแบบอีเว้น เช่น เต้น 2 วัน แล้วกลับไป โอกาสที่จะทำต่อมีน้อย
 • เศรษฐศาสตร์ มี PA เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีมิติอื่นๆ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร / เศรษฐกิจ
 • Paper เด็ก > เพิ่ม outcome  เพิ่มความฉลาด
   โรคอ้วน ในเด็ก อาจเสี่ยงเป็น NCD ในอนาคต

 • BMI COST การรักษาเด็กอ้วน

 • เข้ามาจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม / กายภาพบำบัด
 • หลังจากโครงการเสร็จสิ้นมีความต่อเนื่องไหม

การพิจารณาโครงการ
1. มีประชากรกี่คน 2. มีความต่อเนื่อง

Cost ที่ลด NCDs มีประมาณเท่าไร
เมื่อเทียบกิจกรรมก่อนทำโครงการ

.................................................................................................................................

การออกแบบระบบเว็บไซต์ 1. ชื่อโครงการ 2. ประเภทโครงการ
3. ผู้เสนอโครงการ
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
5. ประเภทองค์กร
6. - กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์
- ภาพรวมเนื้อหามาตรา 5
- ประเด็น
7. ความเป็นมา (สถานการณ์) 8. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด / สถานการณ์ / เป้าหมาย

 1. กลุ่มเป้าหมาย

- 3 ช่วงวัย
- 4 setting
- ลักษณะทาง PA

 1. แนวทางและวิธีการสำคัญ
 2. วิธีการดำเนินการ
 3. ระยะเวลา
 4. งบประมาณ
 5. แหล่งทุนอื่น

ออกแบบเว็บ กราฟฟิก ดีไซน์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคู่มือพัฒนาโครงการฯ และเว็บไซต์ PA

19 กันยายน 2561
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 18 ต.ค. 2561 15:12:43
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุม คู่มือพัฒนาโครงการฯ และเว็บไซต์ PA

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คู่มือพัฒนาโครงการ
- ควรประกอบด้วยหลักการ
1. อยุ่ไหน :ที่มา/หลัก เหตุผล 2. จะไปไหน :วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
3. ไปอย่างไร :วิธีการ 4. ไปถึงหรือยัง : ผลการดำเนินการ / ผลที่คาดไว้

เว็บกองทุน
- ใส่ข้อมูลพื้นฐานด้วย เช่น กองทุนมีจำนวนคนทั้งหมดกี่คน
/ ชายกี่คน
/ หญิงกี่คน
/ ช่วงอายุ วัยเด็ก วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ
- นำข้อมูลมาคำนวณเว็บ ค่าร้อยละ PA

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคู่มือพัฒนาโครงการฯ / วางแผนเวทีมหกรรมสุขภาพ

18 กันยายน 2561
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 18 ต.ค. 2561 14:43:22
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 18 ต.ค. 2561 14:58:55 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปรับปรุงคู่มือพัฒนาโครงการฯ / วางแผนเวทีมหกรรมสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คู่มือพัฒนาโครงการ
  ตัวตน/ปัจเจกบุคคล

- ความรู้/ความเข้าใจ - ตระหนัก
- พฤติกรรม - กรรมพันธุ์
- ความเชื่อ/ความศรัทธา

สภาพแวดล้อม
- สิ่งแวดล้อม (กายภาพ/ชีวภาพ/เคมี) - ดิน/น้ำ/ลม/ไฟ (อากาศ/น้ำ) - สังคม วัฒนธรรม : ประเพณี สภาพแวดล้อม
- นโยบาย/การเมือง : รัฐ/ท้องถิ่น
- เศรษฐกิจ - การศึกษา
- ระบบการศึกษา

ระบบและกลไก
- กลไก “กองทุน สปสช.” / ท้องถิ่น/รัฐ/เอกชน/สถาบันการศึกษา/กลไกพี่เลี้ยง
- ระบบสนับสนุน ระบบการจัดการข้อมูล
- กระบวนการเรียนรู้ / กระบวนการมีส่วนร่วม

2 วางแผนเวทีมหกรรมสุขภาพ - ภาคเหนือ 2-3 พ.ย.2561
- ภาคอีสาน 28-29 พ.ย.2561

รูปแบบห้องวิชาการ
1.ทำความเช้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย 2.แลกเปลี่ยนเครือข่ายสุขภาพ
3.โจทย์ให้เขาคิดต่อ
4.สสส.ขอเคสตัวอย่าง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุม คู่มือพัฒนาโครงการฯ

17 กันยายน 2561
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 18 ต.ค. 2561 14:19:44
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุม คู่มือพัฒนาโครงการ และเว็บไซต์ PA

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คู่มือพัฒนาโครงการ

  • ดูวัยทำงาน หรือ วัยผู้ใหญ่
  • แขวนท่ายกขวดน้ำในเว็บ สสส.
  • โครงการ ดูโครงการดีๆ แล้วแต่งเพิ่ม / ดูโครงการในพื้นที่ และทำตัวอย่าง
 2. เว็บ PA

  • ข้อ 10 ระบุกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใครบ้าง จำนวนเท่าไร  มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างไร หากมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มควรระบุกลุ่มเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองด้วย
   พื้นที่ควรระบุ
  1. บ้าน
  2. โรงเรียน
  3. ชุมชน
  4. สถานที่ทำงาน/องค์กร
  • ข้อ 11 “กิจกรรมการดำเนิน” ออก /ดูว่ากรอบวิธีการจาก สสส.ไหม
  • ข้อ 13 วิธีการดำเนินงาน และงบประมาณ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4

9 กันยายน 2561
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 18 ต.ค. 2561 14:07:09
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 18 ต.ค. 2561 14:10:44 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน วางแผนงานประเด็น คู่มือพัฒนาโครงการ เว็บไซต์โครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คู่มือ กำลังทำ นัดคุยกันแล้ว 17 กันยายน 2561 ปรับให้สอดคล้องกับเว็บไซต์ วิธีการ ดูเว็บไซต์ไปดูกองทุนที่กรอกอย่างไรบ้าง

2.เว็บโครงการ / ควรระบุชื่อชุมชน / เป็นเรื่องการออกกำลังกาย
ปัญหาใหญ่ คือ ทำโครงการ PA แต่ชื่อโครงการเป็นออกกำลังกาย / เราไปเทรนพี่เลี้ยง ยังไม่เข้าใจ PA
- ทำไงให้คนเข้าใจ PA ลองนึกถึงแผนงานเรา ตามการขับเคลื่อนมติสมัชชาด้วย ทำให้เขาเข้าใจเรื่อง PA
ตาม มติสมัชชา เราทำงานเครือข่าย สมัชชาเครือข่าย สช. เครือข่าย

3.วิธีการที่จะทำให้เขาเข้าใจ PA :
- ทำงานร่วมกับเครือข่าย สมัชชาจังหวัด เครือข่าย พชอ. เครือข่าย กขป.
- โจทย์ คือ ทำอย่างไรให้เขาเข้าใจเรื่องนี้

4.กลับมาดูที่คู่มือ ต้องแสดงให้เห็นว่า ต้องอธิบาย PA ให้ชัด

5.กลับมาดูชื่อโครงการ เป็นการออกกำลังกายกับกีฬาทั้งนั้น / ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีแต่มวยกีฬา / ข้อมูลไม่เวิกซ์ ตอนนี้ที่บอกว่าให้ดูเว็บไซต์ มีปัญหาอะไร
- บางโครงการยังเปิดรับทั่วไป
- กลับมาดูที่โครงการ ก่อนขยายกองทุน ปรับปรุงให้ดีก่อน

6.คู่มือ มีจุดอ่อนอะไร / วิธีการเทรนนิ่งให้ดีควรทำอะไร
- ปรับให้สอดคล้องกับเว็บไซต์ ยึดคู่มือกองทุนตำบล เพิ่มการเขียนโครงการในคู่มือ - ระบุสถานการณ์ ที่สำคัญ ต้องมีตัวอย่างดีๆ
- วัยเด็ก ควรมีอะไรบ้าง BBL play และ การเรียนการสอนทำกิจกรรมตลอด ลองดูว่าควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง / เวลาเรียนเหมือนเรียนให้เดิน จิกซอร์แต่ละเส้น รูปแบบในโรงเรียน active play Active Leaning / ดูตัวอย่างในต่างประเทศ

7.ในคู่มือ ขาดตัวอย่าง ในแต่ละอย่าง เช่น การสำรวจ /กิจกรรมทางกายในโรงเรียน / จัดประกวดกิจกรรมทางกาย รักษ์สุขภาพ พอไปดูแนวทางวิธีการสำคัญ

8.แนวทางวิธีการสำคัญ มันไม่ค่อยเป็นรูปธรรม มองไม่เห็นเวลาเขียน
ยกตัวอย่าง พัฒนาครูพลที่ไม่เน้นการออกกำลังกาย / จัดกิจกรรมพ่อแม่ลูกเดินปั่น / พัฒนาศูนย์เด็ก / เขียนให้มันแล้วมีภาพประกอบ
-พอเขียนคู่มือเป็นเล่มส่วนใหญ่จะไม่อ่าน

9.เว็บไซต์ต้องมีส่วนสำคัญ ในการสื่อสารเรื่อง PA / เมนูอีกเมนู เปนตัวอย่างกิจกรรมทางกาย ในกลุ่มเด็กมีอะไรบ้าง / กลุ่มวัยทำงานมีอะไร

10.คู่มือนี้เอาไปใช้ กับ กขป. สมัชชา พชอ. เพื่อให้เขารู้ว่า PA คืออะไร เขียนแบบให้คนอ่าน อยากอ่านต่อ ตอนนี้เขียนแบบวิชาการ / ตอนนี้มองเป็นพี่เลี้ยงตอนนั้น สรุป 1. ทำแบบคู่มือแบบนี้
  2. ทำแบบคู่มืออย่างง่าย

11.PA คือ อะไร / สรุป PA คำง่ายๆ คือ ออกแรง เคลื่อนไหวยังไม่พอ แต่ต้องออกแรงด้วย พอจับคีย์เวิดออกมา / ถ้าเดินไปมาแต่ไม่เหนื่อย / วันนี้ 30 นาที ปานกลางถึงมาก (รวมสัปดาห์ 150 นาที) / เด็ก วันละ 60 นาที /
พอจับแบบนี้คิดว่า กิจกรรมหรือรูปแบบอะไรทำให้เกิดแบบนี้ / review มาแล้ว ลงสู่ปฏิบัติ นำมาปรับคำ ใช้คำง่ายๆ และใส่ตัวอย่าง /
- เราต้องสื่ออีกแบบ สือคำง่ายๆ ใส่ภาพตัวอย่าง กิจกรรมที่สื่อสาร
- นิยาม เป็นการเคลื่อนไหวหรือออกแรง มีความหมายมากกว่าการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา - ทำอย่างไรให้ คีย์เวิด ไปฝังในความเข้าใจของคน / ตอนนี้ทุกอย่างกลายเป็นการออกกำลังกาย
- หน้าที่ของเราคือ ทำอย่างไร ให้เขาเข้าใจ / ตอนนี้คนไม่ออกกำลังกาย เพราะไม่มีเวลา แต่เขาสามารถมีกิจกรรมทางกายได้ตลอดทั้งวัน
- เช่น ยกขวดน้ำ 1 วันละ 100 ครั้ง ข้างละ 100 ครั้ง / ลิงค์ที่เกี่ยวช้องหน้าเว็บ

12.เรื่องเว็บไซต์ / ปัญหาใหญ่ ขณะนี้เว็บมี พี่เลี้ยง กรรมการกองทุน และเครือข่าย พี่เลี้ยงยังไม่เข้าใจ ทำไงให้กรรมการกองทุน // ต้องมีสื่อที่บอก ตัวอย่างคืออะไร ให้ชัดว่าท้องถิ่นทำอะไรได้มั้ง
- เอาวิดีโอ สสส. มาใส่ ที่เกี่ยวข้องกับ PA ทั้งหมด /ทั้ง 2 เว็บ ทั้งหมดต้องใส่ในเว็บ
- ประเด็นเว็บไซต์ นัดพี่หมี วิเคราะห์ทำให้เสร็จเรียบร้อย ก่อน 20 นี้ ว่าจะคุยอะไร

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

5 กันยายน 2561
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 18 ต.ค. 2561 13:48:00
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 18 ต.ค. 2561 14:12:10 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานวางแผนโครงการแผน PA ปี 2
ประเด็นประชุม 1. ปรับคู่มือพัฒนาโครงการ ให้สอดคล้องกับเว็บไซต์ PA
2. พัฒนา proposal ด้านเศรษฐศาสตร์ PA

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ปรับ “คู่มือพัฒนาโครงการ” ให้สอดคล้องกับ “เว็บไซต์” เว็บไซต์ PA / เว็บไซต์กองทุน

- เอาเว็บไซต์เป็นตัวตั้ง - ใช้คู่มือของ อ.กุลทัต มาปรับต่อยอด

เพิ่มเติมการเขียนโครงการในคู่มือ
1. ต้องระบุสถานการณ์
2. วิเคราะห์ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อสถานการณ์นั้น
3. วางจุดหมาย เป้าหมาย
4. วิธีการสำคัญ 5. กิจกรรมต่างๆ ควรเขียนอย่างไร งบประมาณ แจกแจงงบประมาณอย่างไร
6. การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ประเมิน อย่างไร

แลกเปลี่ยนประเด็น
- กรอบนี้ยังไม่พอ / เว็บ PA สสส. / โครงการของ PA / แนะนำการกรอกข้อมูล
- ในเว็บตัวชี้วัดของแผน PA เพิ่มตัวชี้วัดของแผน PA ด้วย
- ???? ตัวชี้วัด ของกองทุนที่ออกแบบตอนนี้ สามารถตอบตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ สสส.ไหม - การระบุสถานการณ์ตามหัวข้อควรมีอะไรบ้าง / มี 2 เรื่อง คือสถิติและผลกระทบ
- ถ้าชุมชนใช้ Format ของกองทุนได้

 1. พัฒนา proposal ด้านเศรษฐศาสตร์ PA
 • มติข้อ 8. ขอให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานวิชาการอื่นๆศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการทางการเงิน รวมถึงองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น เพื่อเสนอต่อกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • TOR การศึกษาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การศึกษาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยการศึกประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของโครงการที่รับการสนับสนุนจากแผนกิจกรรมทางกายโดยการคิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

แลกเปลี่ยนประเด็น
- Tor เรื่องความคุ้มทุนให้ทางอาจารย์เสนอ
- ปัญหาคือยังไม่เคยมีการประเมินมาเลย
- การประเมินตั้งแต่เริ่มต้นมี PA หรือไม่ / หรือประเมิน PA ตั้งแต่ต้น /
- นัดประชุมอีกครั้ง 20 กันยายน 2561
- ประสาน สวรส. การขับเคลื่อน PA เขาจะสโคปงานไหม หรือให้เราส่งไป
มติ 8 ในตอนนั้นจะมีมาตาการทางภาษีและมาตรการทางการเงินด้วย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

3 กันยายน 2561
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 18 ต.ค. 2561 13:37:16
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 18 ต.ค. 2561 13:39:10 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประเด็นประชุมสำคัญ : ทบทวนแผน และคู่มือพัฒนาโครงการ 1. ปรับคู่มือพัฒนาโครงการ ให้สอดคล้องกับเว็บไซต์
2. ดู Timeline โครงการปัจจัยเสี่ยง เพื่อวางแผนลงพื้นที่ / และทำ Time line PA
3. คุยกับพี่จอย ว่าจะนำวาระ PA เข้าไปในวาระอย่างไร 4. คุยกับ อ.จูน คณะเภสัช ให้พัฒนา proposal การศึกษาความคุ้มทุนของโครงการ PA

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานวางแผนโครงการแผน PA ปี 2
วันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องอาจารย์ ชั้น 10 สจรส.มอ. เวลา 13.30 – 15.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม
- ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
- นายญัตติพงศ์ แก้วทอง

1.ปรับ “คู่มือพัฒนาโครงการ” ให้สอดคล้องกับ “เว็บไซต์” เว็บไซต์ PA / เว็บไซต์กองทุน
- เอาเว็บไซต์เป็นตัวตั้ง - เอาคู่มือของ อ.กุลทัต มาปรับ
การทำโครงการ
- สถานการณ์ - ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง - วางจุดหมาย - วิธีการสำคัญ
- กิจกรรมต่างๆ เขียนอย่างไร ให้ละเอียด - การแจกแจงงบประมาณอย่างไร
- ประเมินผลอย่างไร

2.การพัฒนาคลินิกพัฒนาโครงการ
พัฒนา : - กองทุนสุขภาพตำบล/ท้องถิ่น
- สสส. อาจจะเป็นชุดโครงการ หรือ โครงการเปิดรับทั่วไป

3.คุยกับผู้ประสาน สสส. ว่าลักษณะโครงการเป็นอย่างไร - ถ้ามีกองทุนจะพัฒนาโครงการจะต้องทำอย่างไร จะใช้ระบบพี่เลี้ยง หรือ ใช้ระบบศูนย์

4.กองทุนตำบล
- ดูโครงการ Timeline อย่างไร / ทำอะไรในแต่ละเดือน ได้ลงพื้นที่พร้อมกัน และบูรณาการร่วมกัน

5.การขับเคลื่อนมติสมัชชา เรื่อง PA และบรรจุไปในงานสร้างสุข
- ภาคเหนือ ขับเคลื่อนระดับเขต กขป. - ภาคใต้
- มีงานสร้างสุข เอาไปเป็นวาระงานสร้างสุข / สมัชชาสุขภาพ - เอาประเด็น PA เข้าไปเป็นวาระในมหกรรมสุขภาพของ สช. จะมีวิธีการทำอย่างไรได้บ้าง และเลือกพื้นที่บางพื้นที่เท่านั้น

6.งานเศรษฐศาสตร์ วิจัยกับ สวรส. ทำ Proposal ส่งให้กับ สวรส. - เอาคณะเภสัชมาทำเรื่องนี้ อ.จูน (คณะเภสัช)

7.เรื่องพื้นที่สุขภาวะ
- กรรมการขับเคลื่อนสมัชชา
- สมาคมสถาปนิกมาคุยด้วย / ประสานพี่จั่น (อ.ภารนี)

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

21 สิงหาคม 2561
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 18 ต.ค. 2561 13:15:34
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 18 ต.ค. 2561 13:39:42 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 1403 ชั้น 14 สจรส.มอ. เวลา 10.30 – 12.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม
- ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
- ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร
- น.ส.จินดาวรรณ รามทอง - นายญัตติพงศ์ แก้วทอง

ประเด็นประชุม
1. วางแผนเรื่อง คลินิกพัฒนาโครงการ
2. วางแผนเรื่อง การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
3. วางแผนเรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.วางแผนเรื่องคลินิกพัฒนาโครงการ - การประชุมทีมคณะทำงานวิชาการแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. : ปฏิบัติตามแผน
- พัฒนาคู่มือการพัฒนาโครงการ และการติดตาม และประเมินผลโครงการ: นัดประชุมวางแผนการทำคู่มือ
- ปรับปรุงระบบ (เว็บไซต์ https://www.pathailand.com/) : นัดประชุมกับโปรแกรมเมอร์ เรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์
- ดำเนินการคลินิกพัฒนาโครงการL นัดคุยกับ สสส. เรื่องลักษณะโครงการที่จะดำเนินคลินิกพัฒนาโครงการ
2.วางแผนเรื่อง การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน (พี่เลี้ยงกองทุน) ยกระดับพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุน ให้เข้าใจเรื่อง PA เพื่อกรรมการกองทุนได้ขยาย- โครงการกิจกรรมทางกายในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
- ปรับปรุงระบบ http://localfund.happynetwork.org/ นัดพี่หมีกับพี่เอ๋ ปรับปรุงเว็บไซต์
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ปฏิบัติตามแผน
- ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ ปฏิบัติตามแผน
- การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่ พี่เลี้ยง/ผู้ติดตามสนับสนุน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนผู้รับทุนโครงการ ปฏิบัติตามแผน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม และสกัดบทเรียน model ปฏิบัติตามแผน
- การติดตามสนับสนุนลงพื้นที่ติดตามโครงการของทีม สจรส.ม.อ.และทีมสังเคราะห์ ลงพื้นที่ 25 โครงการ ปฏิบัติตามแผน
- การสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม สังเคราะห์และสกัด บทเรียน model การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ ทบทวนเอกสาร สรุป สังเคราะห์และสกัดบทเรียน model การดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ ปฏิบัติตามแผน
- จัดทำเอกสาร ชุดการสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติตามแผน
เพิ่มเติม นัด อ.ซอ อ.เพ็ญ อ.กุลทัต วาง timeline ทำงานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

3.วางแผนเรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมติสมัชชา PA ดำเนินการตามแผนและมติสมัชชา
- การประชุมเชิงปฏิบัติการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างพื้นที่ตัวอย่างที่ เทศบาลนครยะลา
- การศึกษาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ดำเนินการร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

4.การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
- นัดประชุมกับเครือข่ายสมัชชาจังหวัดภาคเหนือ กับภาคใต้ - ดูงานสร้างสุข สสส.ภาคเหนือ กับภาคอีสาน
- นัดคุยกับอาจารย์ภารนีเรื่องจะขับเคลื่อนมติกับเครือข่ายสถาปนิค - ดำเนินการร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00