ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ร่วมจัดทำข้อตกลงชุมชนเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีของคนในชุมชนในการทำสวน ทำไร่และการผลิตผักปลอดสารพิษสำหรับบริโภคในครัวเรือนและติดตามการขยายผลการปลูกผักในครัวเรือน

5 เมษายน 2562
pong2pong2
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                          กิจกรรม 10.00 -10.30 น.      ลงทะเบียน 10.30 - 12.00 น.      คณะทำงานคืนข้อมูลการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.00 น.      ร่วมจัดทำข้อตกลงมาตรการหมู่บ้าน ลดละ เลิก การใช้สารเคมีของคนในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมร่วมจัดทำข้อตกลงชุมชนเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีของคนในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวางมาตรการ 72 คน โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนกันเรื่องการลดใช้สารเคมี รวมถึงการดูแลผลผลิตทางการเกษตรเช่นผักและผลไม้ จากที่ประชุมได้กำหนดมาตรการหรือข้อตกลงร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ

21 มีนาคม 2562
pong2pong2
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                    กิจกรรม 08.30-09.00        ลงทะเบียน 09.30 - 10.00      แนะนำและสอนเรื่องการแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉาบ 10.00- 12.00        แนะนำการแปรรูปถั่วเป็นถั่วลิสงอบโอวัลติณ 12.00 - 13.00      พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 15.00      แนะนำการแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยม้วน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดประชุมอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่า นั้น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 คนมี ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กล้วยม้วน และถั่วอบโอวัลติน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 5,600.00 2,000.00 0.00 0.00 9,400.00

ครัวเรือนลงมือปฏิบัติปลูกผัก ผลไม้ปลอดสารเคมี อย่างน้อยครัวเรือนละ ๕ ชนิด

4 มกราคม 2562
pong2pong2
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                                                      กิจกรรม 13 .00 – 13.30 น.                                ลงทะเบียน 13.30 – 13.50 น.                                คัดแยกพันธ์ผักเพื่อปลูกในครัวเรือน 13.50 – 14.00 น.                                พักรับประทานอาหารว่าง 14.00 – 16.30 น.                              ร่วมกันทำปุ๋ยหมักเพื่อนำไปใช้ในการปลูกผัก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 42 ครัวเรือน มีการแบ่งพันธ์ุผักเพื่อปลูกในครัวเรือน ครัวเรือนละ 5 ชนิด มีการร่วมกันทำปุ๋ยหมักชีวภาพจำนวน 100 กระสอบ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00

เวทีให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีของคนในชุมชน ในสวน ในไร่และแปลงผัก

3 มกราคม 2562
pong2pong2
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                                                      กิจกรรม 09 .00 – 09.30 น.                                ลงทะเบียน 09.30 – 12.00 น.                                ให้ความรู้เรื่องการล้างผักและวิธีการป้องกันตนเองในการใช้สารเคมี 12.00 – 13.00 น.                                พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น.                                ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารเคมีสำหรับบริโภคในครัวเรือนและสาธิตการทำน้ำยาไล่แมลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 100 คน โดยผู้ร่วมประชุมมีความรู้ตามกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 และจากกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการล้างผักผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพิ่มขึ้นก่อนการให้ความรู้ร้อยละ 87 และกิจกรรมให้ความรู้วิธีการป้องกันตนเองในการใช้สารเคมีผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 ส่วนกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารเคมีสำหรับบริโภคในครัวเรือนและสาธิตการทำน้ำยาไล่แมลงผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 90

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 14,000.00 2,000.00 0.00 0.00 17,800.00

ประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลการใช้สารเคมีในการทำสวน ทำไร่และการปลูกผัก

26 ธันวาคม 2561
pong2pong2
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                            กิจกรรม 09 .00 – 09.30 น.                ลงทะเบียน 09.30 – 12.00 น.                ประชุมรวบรวมข้อมูลจากชุมชนเพื่อทำแบบสอบถาม 12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น.                แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแบบสอบถามและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 40 คน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบสอบถาม และร่วมกันวางแผนการจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่ต่างๆ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 490.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 6,090.00

เวทีประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและวางแผนดำเนินงานร่วมกัน

24 ธันวาคม 2561
pong2pong2
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                      กิจกรรม 09.00 - 09.30 น.      ลงทะเบียน 09.30 - 12.00 น.      ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมชี้แจงคณะทำงานถึงกิจกรรมโครงการ 12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหาร 13.00 - 14.00 น.      ประชุมวางแผนกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการดำเนินกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 40 คน ทุกคนที่ร่วมประชุม 40 คนมีความเข้าใจเกียวกับกิจกรรมโครงการทุกคน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00