อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 4

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ตรวจทุกครั้งมีผลให้ประชาชนทราบตรวจทุกครั้งมีผลให้ประชาชนทราบ
 • photo ร่วมกันดูแลคลองนาโอ่ ทีมเฝ้าระวังสู้ร่วมกันดูแลคลองนาโอ่ ทีมเฝ้าระวังสู้
 • photo ระหว่างรอผล มาลุ้นกันว่าธงจะสีอะไรระหว่างรอผล มาลุ้นกันว่าธงจะสีอะไร
 • photo กระบวนการตรวจวัดค่าออกซิเจนกระบวนการตรวจวัดค่าออกซิเจน
 • photo ลูกทีมทำงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองลูกทีมทำงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง
 • photo ตรวจวัดความโปร่งแสงของน้ำตรวจวัดความโปร่งแสงของน้ำ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลอง4

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจน้ำ 4

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 3

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo นักศึกษาตรวจค่าออกซิเจนนักศึกษาตรวจค่าออกซิเจน
 • photo ภาคีนักศึกษา ม.ทักษิณภาคีนักศึกษา ม.ทักษิณ
 • photo ความโปร่งแสงของน้ำความโปร่งแสงของน้ำ
 • photo นักศึกษาร่วมทีมร่มเมืองนักศึกษาร่วมทีมร่มเมือง
 • photo กระบวนการตรวจคุณภาพน้ำคลองกระบวนการตรวจคุณภาพน้ำคลอง
 • photo ได้ผลการตรวจชาวบ้านรับรู้ได้ผลการตรวจชาวบ้านรับรู้
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 3

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รณรงค์การฟื้นฟู้อนุรักษ์เฝ้าระวังคลอง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00

ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ดูค่าออกซิเจนดูค่าออกซิเจน
 • photo ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ตรวจค่าออกซิเจนในน้ำขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ตรวจค่าออกซิเจนในน้ำ
 • photo กว่าจะรู้ผลคุณภาพน้ำกว่าจะรู้ผลคุณภาพน้ำ
 • photo เปลี่ยนสีธงบ่งบอกคุณภาพน้ำเปลี่ยนสีธงบ่งบอกคุณภาพน้ำ
 • photo ธงสีเขียวคุณภาพดีธงสีเขียวคุณภาพดี
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00

เพาะพันธ์ุกล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 1

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เพาะพันธ์กล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพาะพันธ์กล้าไม้และปลูกไม้ชายกคลองและหัวสวน ครั้งที่ 1

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 4

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่4

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 4

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำข้อมูลคลอง

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำข้อมูลคลอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำข้อมูลคลอง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 1

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ดูความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำดูความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ
 • photo จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมตรวจจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมตรวจ
 • photo ดูความโปร่งแสงดูความโปร่งแสง
 • photo สัญลักษณ์บ่งบอกคุณภาพน้ำสีเหลืองเฝ้าระวังสัญลักษณ์บ่งบอกคุณภาพน้ำสีเหลืองเฝ้าระวัง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ครั้งที่ 1

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 450.00 10,000.00 0.00 0.00 10,450.00

ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 3

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 3

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมการทำงานคลองครั้งที่ 3

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เวทีติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามกิจกรรมครั้งที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตามกิจกรรมครั้งที่ 1

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

ปล่อยพันธ์ุปลา ครั้งที่1

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo อสม.และหมออนามัยก็มานะคะอสม.และหมออนามัยก็มานะคะ
 • photo ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีภายนอกตำบลร่มเมืองผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีภายนอกตำบลร่มเมือง
 • photo นักเรียนร่วมใจดูแลคลองปล่อยปลาสู่คลองนาโอ่นักเรียนร่วมใจดูแลคลองปล่อยปลาสู่คลองนาโอ่
 • photo ความร่วมมือ ที่เห็นร่วม เพื่อคลองนาโอ่ความร่วมมือ ที่เห็นร่วม เพื่อคลองนาโอ่
 • photo ทุกภาคส่วนภายในพื้นที่ตำบลร่มเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลสัตว์น้ำทุกภาคส่วนภายในพื้นที่ตำบลร่มเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลสัตว์น้ำ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปล่อยพันธ์ปลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปล่อยพัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่2

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คุยกันเรื่องคลองพร้อมกันที่สวนป่านาโอ่คุยกันเรื่องคลองพร้อมกันที่สวนป่านาโอ่
 • photo เริ่มทะยอยกันมาล้อมวงคุยไปข้างหน้า ทบทวนข้างหลังเพื่อพัฒนาคลองนาโอ่เริ่มทะยอยกันมาล้อมวงคุยไปข้างหน้า ทบทวนข้างหลังเพื่อพัฒนาคลองนาโอ่
 • photo พร้อมกันทำงาน ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และภาคีก็มาร่วมพร้อมกันทำงาน ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และภาคีก็มาร่วม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ss

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ss

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 200.00 0.00 0.00 1,100.00

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo บวชต้นไม้สวนป่านาโอ่บวชต้นไม้สวนป่านาโอ่
 • photo สองผู้นำร่วมแรงสองผู้นำร่วมแรง
 • photo ยิ้มนี้เพื่อประชาชนร่มเมืองยิ้มนี้เพื่อประชาชนร่มเมือง
 • photo ถวายสังฆทานถวายสังฆทาน
 • photo ทำความเข้าใจกับประชาชนทำความเข้าใจกับประชาชน
 • photo เสวนาสายน้ำมีชีวิตเสวนาสายน้ำมีชีวิต
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ddd

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ddd

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 575.00 17,425.00 0.00 0.00 0.00 18,300.00

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 1

20 กุมภาพันธ์ 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ผู้ใหญ่โชติยินดีที่เห็นผู้นำสองฝ่ายร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมคลองนาโอ่ผู้ใหญ่โชติยินดีที่เห็นผู้นำสองฝ่ายร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมคลองนาโอ่
 • photo ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญของคนร่มเมืองรับรู้ถึงเป้าหมายการดูแลคลองผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญของคนร่มเมืองรับรู้ถึงเป้าหมายการดูแลคลอง
 • photo วัด โรงเรียน ชุมชน ในร่มเมืองพร้อมด้วยภาคีอำเภอเมือง โดยปลัดอำเภอเมืองร่วมรับฟังแนวทางการดูแลคลองวัด โรงเรียน ชุมชน ในร่มเมืองพร้อมด้วยภาคีอำเภอเมือง โดยปลัดอำเภอเมืองร่วมรับฟังแนวทางการดูแลคลอง
 • photo ผู้นำทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกตำบลร่มเมืองผู้นำทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกตำบลร่มเมือง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1111

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

11111

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 100.00 0.00 0.00 1,100.00