อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

รหัสโครงการ 61-01856
สัญญาเลขที่
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2562

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2562

ชื่อโครงการ อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 1
2) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่2
3) เวทีทำความเข้าใจโครงการ
4) ปล่อยพันธ์ุปลา ครั้งที่1
5) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 3
6) ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง
7) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 4
8) เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่
9) รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2
10) รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 3
11) รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 4
12) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 5
13) รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 1
14) รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 5
15) รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 6
16) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 6
17) ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ
18) รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 7
19) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 7

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 150,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 51.37 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -26,950.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 1,351.37 บาท
รวมรายรับ (1) = 150,051.37 บาท รวมรายจ่าย (2) = 175,650.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -25,598.63 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 120,000.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายประพาส แก้วจำรัส )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 6 (8 พ.ค. 2562)
 2. รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 7 (20 พ.ค. 2562)
 3. ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 7 (8 มิถุนายน 2562)
 4. รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 8 (20 มิถุนายน 2562)
 5. เวทีติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2 (20 มิถุนายน 2562)
 6. เวทีกำหนดกติการชุมชนในการอนุรักษ์คลอง (28 มิถุนายน 2562 - 13 มิถุนายน 2562)
 7. ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 8 (8 กรกฎาคม 2562)
 8. จัดทำกองทุนอนุรักษ์คลอง (9 กรกฎาคม 2562)
 9. เวทีสรุปบทเรียนการจัดการและอนุรักษ์คลอง ครั้งที่ 1 (9 กรกฎาคม 2562)
 10. ปล่อยพันธุ์ปลา ครั้งที่ 2 (10 กรกฎาคม 2562)
 11. เพาะพันธ์ุกล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 2 (15 กรกฎาคม 2562)
 12. เพาะพันธ์ุกล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 3 (15 กรกฎาคม 2562)
 13. ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ (15 กรกฎาคม 2562 - 12 สิงหาคม 2562)
 14. รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 9 (20 กรกฎาคม 2562)
 15. ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 9 (8 สิงหาคม 2562)
 16. เวทีติดตามประเมินผล ครั้งที่ 3 (8 สิงหาคม 2562)
 17. ปล่อยพันธุ์ปลา ครั้งที่ 3 (12 สิงหาคม 2562)
 18. รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 10 (20 สิงหาคม 2562)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายประพาส แก้วจำรัส )
15 มิถุนายน 2562

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 มิถุนายน 2562