อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

รหัสโครงการ 61-01856
สัญญาเลขที่
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

ชื่อโครงการ อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) เวทีติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1
2) จัดทำข้อมูลคลอง
3) รณรงค์ฟื้นฟู อนุรักษ์ เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 8
4) เพาะพันธ์ุกล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 1
5) เวทีกำหนดกติการชุมชนในการอนุรักษ์คลอง
6) จัดทำกองทุนอนุรักษ์คลอง
7) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 8
8) เวทีสรุปบทเรียนการจัดการและอนุรักษ์คลอง ครั้งที่ 1
9) ปล่อยพันธุ์ปลา ครั้งที่ 2
10) เพาะพันธ์ุกล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 2
11) เพาะพันธ์ุกล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 3
12) รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 9
13) เวทีติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2
14) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 9
15) ปล่อยพันธุ์ปลา ครั้งที่ 3
16) รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 10
17) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 10
18) เวทีสรุปบทเรียนการจัดการและอนุรักษ์คลองนาโอ่
19) เวทีติดตามประเมินผล ครั้งที่ 3
20) เวทีประกาศข้อตกลง"ปฏิญญาร่มเมือง"

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -25,598.63 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 120,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 225.50 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -29,900.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 576.87 บาท
รวมรายรับ (1) = 94,626.87 บาท รวมรายจ่าย (2) = 123,950.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -29,323.13 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน -29,323.13 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายประพาส แก้วจำรัส )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายประพาส แก้วจำรัส )
30 กันยายน 2562

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
30 กันยายน 2562