ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง

รหัสโครงการ 61-01865
สัญญาเลขที่
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2562

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2562

ชื่อโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมคณะทำงานครั้งที่1
2) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2
3) เวทีสร้างความเข้าใจโครงการ
4) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3
5) ประชุมสมาชิกครัวเรือนต้นแบบการเกษตรปลอดสารเคมี
6) การเรียนรู้ดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรปลอดสารเคมี/เกษตรอินทรีย์
7) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4
8) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5
9) เรียนรู้การทำ และใช้สารสิ่งทดแทนสารเคมี
10) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6
11) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 36,455.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 12.48 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -9,655.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 67.48 บาท
รวมรายรับ (1) = 36,467.48 บาท รวมรายจ่าย (2) = 52,380.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -15,912.52 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 29,164.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายกระจ่าง นุ่นดำ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. เรียนรู้การทำ และใช้สารสิ่งทดแทนสารเคมี (7 พ.ค. 2562)
  2. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6 (10 พ.ค. 2562)
  3. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ (15 มิถุนายน 2562)
  4. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 7 ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (20 มิถุนายน 2562)
  5. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8 (10 กรกฎาคม 2562)
  6. การเก็บรวบรวมสำรวจข้อมูลการใช้ และผลกระทบจากสารเคมี (27 กรกฎาคม 2562 - 28 กรกฎาคม 2562)
  7. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9 (17 สิงหาคม 2562)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายกระจ่าง นุ่นดำ )
15 มิถุนายน 2562

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 มิถุนายน 2562