ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง

รหัสโครงการ 61-01865
สัญญาเลขที่
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

ชื่อโครงการ ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 7 ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
2) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8
3) การเก็บรวบรวมสำรวจข้อมูลการใช้ และผลกระทบจากสารเคมี
4) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9
5) เวทีสรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูล
6) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 10

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -15,912.52 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 29,164.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 24.85 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -6,510.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 56.33 บาท
รวมรายรับ (1) = 13,276.33 บาท รวมรายจ่าย (2) = 19,730.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -6,453.67 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 6,453.67 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายกระจ่าง นุ่นดำ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายกระจ่าง นุ่นดำ )
30 กันยายน 2562

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
30 กันยายน 2562