ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 7

10 พ.ค. 2562
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมประจำเดือนคณะทำงานโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมและกิจกรรมที่จะทำครั้งต่อไป คือกิจกรรมBig Cleaning Day ครั้งที่ 2 โดยมีคณะกรรมการ 25 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้กำหนดรายละเอียดเพื่อวางแผนการกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 และจะจัดการกันอย่างไร เรื่องรถ เรื่องอาหาร เรื่องน้ำ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00

ชื่อกิจกรรมที่ 6 รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2

10 พ.ค. 2562
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo หลังจากเก็บขยะหลังจากเก็บขยะ
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงาน 25 คน และตัวแทนครัวเรือน 25 คน โดยร่วมกันเดินเก็บขยะถนนสองข้างทางถนนเส้นทางในหมู่บ้านทางเกวียนตั้งแต่ศาลาหมู่บ้านขึ้นไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ และคักแยกได้ถูกวิธี

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,750.00

ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 5

6 พ.ค. 2562
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมประจำเดือนคณะทำงานโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมและกิจกรรมที่จะทำครั้งต่อไป โดยเป็นกระบวนการชวนคุยในเชิงปรึกษาหารือว่าจะขับเคลื่อนกิจกรรมกันอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้พูดคุยในการจัดการพื้นที่ของตัวเองว่าจะเดินไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็าเป้าหมายอย่างไร โดยมีคณะกรรมการ 25 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความเข้าใจร่วมกันในที่ประชุมว่าเป้าหมายของกิจกรรม คณะทำงานสร้างกฎกติกาการจัดการขยะร่วมกันทั้งชุมชนคืออะไรและต้องทำอะไรกันบ้างในแต่ละกิจกรรมที่จะต้องทำ และสรุปการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

ชื่อกิจกรรมที่ 7 คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดการขยะและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ครั้ง ครั้งที่ 2

20 เมษายน 2562
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงาน 25 คนได้แบ่งออกไปดูครัวเรือนต้นแบบติดตามจำนวนขยะของแต่ละครัวเรือนจำนวน 10 ครัวเรือน ลดลง และสามารถคัดแยกขยะได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนขยะของครัวเรือนต้นแบบลดลง 30 เปอร์เซ็นและสามารถคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง ครัวเรือนต้นแบบและสมาชิกในครัวเรือนจ่ายตลาดโดยใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติก และลดการนำเข้าขยะในบ้าน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 500.00 625.00 0.00 1,625.00

ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 6

10 เมษายน 2562
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมประจำเดือนคณะทำงานโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมและกิจกรรมที่จะทำครั้งต่อไป โดยเป็นกระบวนการชวนคุยในเชิงปรึกษาหารือว่าจะขับเคลื่อนกิจกรรมกันอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้พูดคุยในการจัดการพื้นที่ของตัวเองว่าจะเดินไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็าเป้าหมายอย่างไร และได้กำหนดรายละเอียดเพื่อวางแผนกิจกรรมติดตามประเมินผลการจัดการขยะและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 มีคณะกรรมการ 25 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเกิดความเข้าใจในรายละเอียดการทำงานมากขึ้น และได้กำหนดรายละเอียดเพื่อวางแผนการกิจกรรมติดตามประเมินผลการจัดการขยะและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ครั้ง ครั้งที่ 2

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

ชื่อกิจกรรมที่ 7 คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดการขยะและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ครั้ง ครั้งที่ 1

16 มีนาคม 2562
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo การคัดแยกขยะการคัดแยกขยะ
 • photo ครัวเรือนต้นแบบครัวเรือนต้นแบบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงาน 25 คนได้แบ่งออกไปดูครัวเรือนต้นแบบติดตามจำนวนขยะของแต่ละครัวเรือน ลดลง และสามารถคัดแยกขยะได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนขยะของครัวเรือนต้นแบบลดลง 20 เปอร์เซ็นและสามารถคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 500.00 625.00 0.00 1,625.00

ชื่อกิจกรรมที่ 8 คณะทำงานเรียนรู้ศึกษาดูงานกาจัดการขยะ ชุมชนควนโดน จ สตูล

18 กุมภาพันธ์ 2562
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เรียนรู้การคัดแยกขยะและการจัดการขยะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนคณะทำงาน 25 คน ตัวแทนครัวเรือน 20 คน พี่เลี้ยง 2 คน วิทยากรได้ให้ความรู้ในการจัดการขยะของบ้านควนโดน จังหวัดสตูล ฐานที่1และ ฐานที่2 ทำแก๊สและน้ำหมักชีวภาพจากขยะเปียก จำพวกผัก ขี้ปลา ข้าว ฐานที่3ธนาคารศูนย์บาท และฐานที่4 ถังขยะรักษ์โลกนำขยะเปียก  คณะทำงาน 25 คน ตัวแทนครัวเรือน 20 คน ชอบถังขยะรักษ์โลกกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงาน 25 คน ตัวแทนครัวเรือน 20 คน ดูงานการจัดการขยะ 4 ประเภทแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลนาทอน และสามารถแยกประเภทได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 8,000.00 4,000.00 0.00 4,725.00 0.00 18,525.00

ชื่อกิจกรรมที่ 6 รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1

16 กุมภาพันธ์ 2562
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เดินเก็บขยะถนนสองข้างทาง มีคณะทำงาน 25 คน ตัวแทนครัวเรือน 25 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีคณะทำงาน 25 คน และตัวแทนครัวเรือนจำนวน 25 คน เก็บขยะถนนสองข้างทางหมู่บ้านได้หลายกระสอบ สามารถจำแนกได้หลายประเภท ขยะที่พบมากที่สุดคือ ถุงพลาสติก ขวดน้ำอัดลม ขวดนม ช่วงเวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น.

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,750.00

ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 4

10 กุมภาพันธ์ 2562
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมประจำเดือนคณะทำงานโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมและกิจกรรมที่จะทำครั้งต่อไป โดยเป็นกระบวนการชวนคุยในเชิงปรึกษาหารือว่าจะขับเคลื่อนกิจกรรมกันอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้พูดคุยในการจัดการพื้นที่ของตัวเองว่าจะเดินไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็าเป้าหมายอย่างไร โดยมีคณะกรรมการ 25 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเกิดความเข้าใจในรายละเอียดการทำงานมากขึ้น ได้กำหนดรายละเอียดเพื่อวางแผนการไปเรียนรู้ศึกษาดูงานการจัดการขยะ ชุมชนนาทอน จ สตูล ว่าจะไปกี่คน และจะจัดการกันอย่างไร เรื่องรถ เรื่องอาหาร เรื่องน้ำ เรื่องวิทยากรและรายละเอียดที่ต้องการให้สมาชิกที่ไปจะได้เรียนรู้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

ชื่อกิจกรรมที่ 1 คณะทำงานเปิดเวทีสร้างความเข้าใจปัญหาขยะในชุมชนและการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

7 กุมภาพันธ์ 2562
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. วิทยากรได้เริ่มบรรยายให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ปิดประชุมเวลา 12.00 น.และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน มีนางกัลยา ปฎิสุวรรณ เป็นวิทยากรได้เริ่มบรรยายให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ให้ชาวบ้านทราบถึงเรื่องการคัดแยกขยะ และสมัครเข้าร่วมโครงการ 125 คน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,400.00 1,000.00 0.00 0.00 17,250.00 0.00 19,650.00

ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั่งที่ 3

18 มกราคม 2562
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมประจำเดือนคณะทำงานโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมและกิจกรรมที่จะทำครั้งต่อไป โดยเป็นกระบวนการชวนคุยในเชิงปรึกษาหารือว่าจะขับเคลื่อนกิจกรรมกันอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้พูดคุยในการจัดการพื้นที่ของตัวเองว่าจะเดินไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็าเป้าหมายอย่างไร โดยมีคณะกรรมการ 25 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปเรื่องเปิดเวทีสร้างความเข้าใจปัญหาขยะในชุมชนและการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

ชื่อกิจกรรมที่ 3 คณะทำงานเรียนรู้และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเก็บข้อมูลในชุมชนเก็บข้อมูลก่อนและหลัง ครั้งที่ 1

10 ธันวาคม 2561
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo กำนันเจริญศักดิ์ ชูสงกำนันเจริญศักดิ์ ชูสง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีคณะทำงาน 25 คน กำนันเจริญศักดิ์ ชูสง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องขยะ ได้ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะ 1.ลดขยะนำเข้า 2.ใช้ถุงผ้าใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาดแทนถุงพลาสติก 3.ไม่ใช้โฟม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเป็นต้นแบบในการเดินจ่ายตลาดโดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และลดการนำเข้าขยะในชุมชนการคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,400.00 0.00 0.00 500.00 2,625.00 0.00 4,525.00

ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 2

10 ธันวาคม 2561
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมประจำเดือนคณะทำงานโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมที่ผ่านมาและกิจกรรมที่จะทำครั้งต่อไป โดยเป็นกระบวนการชวนคุยในเชิงปรึกษาหารือว่าจะขับเคลื่อนกิจกรรมกันอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้พูดคุยในการจัดการพื้นที่ คณะทำงาน 25 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเกิดความเข้าใจในรายละเอียดการทำงานมากขึ้น เห็นได้จากการพูดคุยนำเสนอว่าคณะทำงานเองต้องพยายามในพื้นที่ตัวเอง 1.ประชุมเพื่อติดตามประจำเดือน 2. ประชุมเพื่อการจัดบันทึกรายงานเพื่อง่ายในการติดตามเก็บข้อมูล 3.ประชุมกำหนดกติกาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

ชื่อกิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน ครั้งที่ 1

22 พฤศจิกายน 2561
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมประจำเดือนคณะทำงานโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมและกิจกรรมที่จะทำครั้งต่อไป โดยเป็นกระบวนการชวนคุยในเชิงปรึกษาหารือว่าจะขับเคลื่อนกิจกรรมกันอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้พูดคุยในการจัดการพื้นที่ของตัวเองว่าจะเดินไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็าเป้าหมายอย่างไร โดยมีคณะกรรมการ 25 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดความเข้าใจร่วมกันในที่ประชุมว่าเป้าหมายของโครงการ และได้ข้อสรุปเบื้องต้นในการหาสมาชิกเพื่อมาเข้าร่วมในการนำเสนอในที่ประชุมเปิดโครงการ
1.เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละคนในโครงสร้างคณะทำงาน 2.เข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมของโครงการ 3.คณะทำงานมีความเข้าใจแผนการทำงานที่จะเกิดขึ้น 4.คณะทำงานเข้าใจรายละเอียดในการบริหารจัดการโครงการทุกกิจกรรม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 525.00 0.00 525.00