การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต

ติดตามประเมินและสร้างแรงจูงใจ

25 กรกฎาคม 2562
prapassornprapassorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ใช้การประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง ติดตามผล ประเมินผลและสร้างแรงจูงใจ มีการติดตามการจัดการขยะ และคืนข้อมูล  การคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะอย่างเหมาะสม จำนวน 4 กิจกรรม

- การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ย่อยสลาย - การผลิตปุ๋ยจากหญ้า จากใบไม้ เป็นส่วนผลสมปุ๋ยชนิดแห้ง - การเลี้ยงผึ้งหนุนเสริมการประกาศเลิกใช้ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงในโรงเรียน - ชวนคิด ชวนทำ ถังขยะ สร้างสรรค์ สำหรับใช้รณรงค์ลดขยะ แต่ละประเภท 2. ใช้กิจกรรมรณรงค์ 3 ครั้ง สร้างแรงจูงใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
- ปริมาณขยะในโรงเรียน - การผลิตปุ็ยอินทรีย์ ผลลัพธ์ (Outcome)
-ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 80%เกิดจากการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ด้วยการคัดแยกขยะต้นทาง -โรงเรียนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง -ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงร้อยละ 80

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.00

ปฏิบัติการแปรรูปขยะแบบมีส่วนร่วม

9 มีนาคม 2562
prapassornprapassorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนและการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ จำนวน 20 คน หลักจากนั้นนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ดดยมีครู ที่รับผิดชอบเข้าร่วมด้วย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
วิทยากรการเลี้ยงไส้เดือนจากกลุ่มแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้าน................อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ครู จำนวน 5 คน นักเรียน จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมและฝึกปฏิบัติ ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 20 คน ได้รับความรู้และทักษะในเรื่องการเลี้ยงไส้เดือน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในโรเงรียน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,300.00 0.00 4,200.00 20,400.00 0.00 0.00 29,900.00

จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกแต่ละประเภท และทำแผ่นที่หรือเส้นทางขยะแต่ละประเภท

1 มีนาคม 2562
prapassornprapassorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกแต่ละประเภท และทำแผนที่หรือเส้นทางขยะแต่ละประเภท 1.เชิญวิทยากรจากเทศบาลตำบลนาท่อมมาบรรยาย และสาธิตปฏิบัติการจริง ร่วมกับแกนนำและนักเรียนในโรงเรียน (การคัดแยก การทำปุ๋ยไส้เดือน/น้ำหมักชีวภาพจากขยะเปียก การรวมขาย หรือตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล  เลี้ยงผึ้งลดการฉีดยาฆ่าหญ้า ฯลฯ)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) /

วิทยากรจากเทศบาลตำบลนาท่อมมาบรรยายให้ความรู้ และสาธิตปฏิบัติการจริง ร่วมกับแกนนำและนักเรียนในโรงเรียน เรื่อง การคัดแยก การทำปุ๋ยไส้เดือน/น้ำหมักชีวภาพจากขยะเปียก การรวมขาย หรือตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล เลี้ยงผึ้งลดการฉีดยาฆ่าหญ้า ฯลฯ จำนวนทั้งหมด 30 คน

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้ ได้แก่

การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยไส้เดือน/น้ำหมักชีวภาพจากขยะเปียก การรวมขาย หรือตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล เลี้ยงผึ้งลดการฉีดยาฆ่าหญ้า ฯลฯ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

คณะทำงานศึกษาดูงานโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา

18 กุมภาพันธ์ 2562
prapassornprapassorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดให้แกนนำไปศึกษาดูงาน (สถานที่ดูงานโรงเรียนบ้านนาทวี ดูเรื่องการจัดการขยะ การเลี้ยงผึ้งการเลี้ยงไส้เดือน ณ ชุมชนบ้านควนยวน และ กลไกการบริหารจัดการ) และสรุปบทเรียนที่จะนำมาแก้ปัญหาและทำงานต่อได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
คณะทำงานแกนนำสภานักเรียน 36 คน ครู  10 ตัวแทนชุมชน 1 คน ตัวแทนจากเทศบาล 1 คน พี่เลี้ยง 2 คน มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะการบริหารจัดการขยะการเลี้ยงผึ้งและการเลี้ยงไส้เดือนจำนวน 50 คน ผลลัพธ์ (Outcome) คณะทำงานทั้ง 50 คน เกิดข้อสรุปจากคณะทำงานจากแบบสอบถามได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาและการมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานครั้งต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,700.00 0.00 20,050.00 0.00 0.00 0.00 21,750.00

ประชุมคณะทำงานออกแบบกฎกติการ่วมกันและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

1 กุมภาพันธ์ 2562
prapassornprapassorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานมอบหมายให้สภานักเรียนเก็บขอมูล คณะทำงานร่วมกันกำหนดกฏกิกาสร้างข้อตกลงร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
คณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ตัวแทนครู จำนวน 11 คน ตัวแทนชุมชน จำนวน 4 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คน ตัวแทนนักเรียน จำนวน 5 คน


ผลลัพธ์ (Outcome)
คณะทำงานเป็นกลไกปฏิบัติการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 1,775.00 0.00 0.00 0.00 2,075.00

ประชุมคณะทำงานออกแบบการเก็บข้อมูลสำรวจสถานการณ์ขยะในโรงเรียน

28 มกราคม 2562
prapassornprapassorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน ออกแบบการเก็บข้อมูลสำรวจสถานการณ์ปัญหาขยะในโรงเรียนก่อนดำเนินงานเพื่อทำแผนการจัดการขยะในโรงเรียน สำรวจสถานการณ์ปัญหา ปริมาณ ชนิดและการคัดแยกแต่ละชนิดในช่วงเริ่มต้นเพื่อวิเคราะห์วางแผน จำนวน 3 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) / ครู จำนวน 10 คน นักเรียน จำนวน 15 คน ชุมชน จำนวน 5 คน

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ประชุมร่วมกันออกแบบหาวิธีการสำรวจการเก็บข้อมูลและสำรวจสถานะการณ์การจัดการขยะโดยสรุปได้นี้   1. ขยะย่อยสลาย เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ใช้ทำปุ๋ย และเศษอาหารจากสำนักงานใช้เลี้ยงไส้เดือน   2. ขยะรีไซเคิล แยกรวบรวมและส่งขาย   3. ขยะอันตราย เทศบาลตำบลนาท่อมเข้ามาจัดเก็บ
  4. ขยะทั่วไป ถ้าเป็นเศษพลาสติก บรรจุถุงดำจัดส่งเทศบาลนาท่อม
มีการรณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อลดปริมาณขยะและลดการใช้โฟม นอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพถังขยะ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00

ประชุมสรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน เสนอปัญหาที่พบและร่วมกันหาทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ครั้งที่ 2

21 มกราคม 2562
prapassornprapassorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน โดยวิธีคัดแยกที่ต้นทาง และตั้งเป็นกลไกลขับเคลื่อน การจัดการขยะในโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรเงรียนประภัสสรรังสิต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) /
ครู จำนวน 5 คน นักเรียน จำนวน 20 ตัวแทนชุมชน 5 คน

ผลลัพธ์ (Outcome)
มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ดังนี้   กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงไส้เดือน มีกลุ่มนักเรียนสนใจและรับผิดชอบ จำนวน 12 คน ครู จำนวน 2 คน (1) นายนิยม กาวชู (2) นายศักย์ทรัพย์ ฉิมพงษ์
  กิจกรรมที่ 2 การเลี้ยงผึ้ง  มีกลุ่มนักเรียนสนใจและรับผิดชอบ จำนวน 12 คน ครู จำนวน 1 คน (1) นางจำรัส หนูหลง   กิจกรรมที่ 3 การจัดการขยะแบบส่วนร่วม  มีกลุ่มนักเรียนสนใจและรับผิดชอบ จำนวน 12 คน ครู จำนวน 1 คน (1) นางสุมนรัชต์ ลักษณะ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 475.00 150.00 0.00 0.00 925.00

ประชุมสรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน เสนอปัญหาที่พบและร่วมกันหาทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ครั้งที่ 1

11 มกราคม 2562
prapassornprapassorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายละเอียดกิจกรรม
1. ใช้การประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง ติดตามผล ประเมินผลและสร้างแรงจูงใจ มีการติดตามการจัดการขยะ และคืนข้อมูล  การคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะอย่างเหมาะสม จำนวน 4 กิจกรรม - การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ย่อยสลาย - การผลิตปุ๋ยจากหญ้า จากใบไม้ เป็นส่วนผลสมปุ๋ยชนิดแห้ง - การเลี้ยงผึ้งหนุนเสริมการประกาศเลิกใช้ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงในโรงเรียน - ชวนคิด ชวนทำ ถังขยะ สร้างสรรค์ สำหรับใช้รณรงค์ลดขยะ แต่ละประเภท 2. ใช้กิจกรรมรณรงค์ 3 ครั้ง สร้างแรงจูงใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) /
มีคณะกรรมการ จำนวน 10 คน ผู้บริหาร จำนวน 2 คน นักเรียน จำนวน 12 คน พี่เสี้ยงจาก สสส. จำนวน 3 คน ตัวแทนชุมชน จำนวน 2 คน ตัวแทนเทศบาล จำนวน 1 คน ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานประเมินผลและสร้างแรงจูงใจในการทำงานโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนประภัสสรรังสิต

ผลลัพธ์ (Outcome)
คณะทำงานได้รับการติดตามผล ประเมินผลและสร้างแรงจูงใจ มีการติดตามการจัดการขยะ และคืนข้อมูล  การคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะอย่างเหมาะสม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 475.00 200.00 0.00 0.00 975.00

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการจัดตั้งคณะทำงานแบ่งบทบาทหน้าที่พร้อมวางแผนการทำงานร่วมกัน

30 พฤศจิกายน 2561
prapassornprapassorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมให้กับผู้บริหาร คระครูจากกลุ่มสาระการงานอาชีพฯและผู้รับผิดชอบโครงการของโรงเรียนประภัสสรรังสิต ในหัวข้อความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนประภัสสรรังสิต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output) /
มีผู้บริหาร คณะครูจากกลุ่มสาระการงานอาชีพ นายนิยม กาวชู , ว่าที่ร้อยตรีทรัพย์ทรัพย์ ฉิมพงษ์ ครูผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะ นายสมชายนวัต ลักษณะ ในโรงเรียน และพี่เลี้ยงเจ้าของโครงการ 1 คน และพี่เลี้ยงจาก สสส. จำนวน 2 คน ผลลัพธ์ (Outcome) ครู นักเรียน ตัวแทนชุมชน และบุคลากรโรงเรียนประภัสสรรังสิตมีความรู้ความเข้าใจโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร้่วม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 600.00 3,450.00 300.00 0.00 0.00 4,650.00